SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ

        

           Số: 01/ĐA2015-PTĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                    Đăng Hà , ngày 20  tháng 09  năm 2015

 

 

 

ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ

(Giai đoạn 2015 – 2021)

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÍ

I- SỰ CẦN THIẾT:

Tinh giản biên chế là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác… nhằm nâng cao chất lượng và hiệu xuất công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Việc tinh giản biên chế cần được thực hiện một cách khoa học, nghiêm túc, khách quan trên cơ sở thực trạng đội ngũ, chất lượng đội ngũ và yêu cầu phát triển của đơn vị; đảm bảo đúng các quy định, thông tư, văn bản hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.

Việc tinh giản biên chế cần được xây dựng thành đề án trên một lộ trình nhằm hạn chế tối đa những tác động xấu ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị, tác động đến tư tưởng, tâm lí làm việc của công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị; đồng thời dự báo được nhu cầu về nhân sự, biên chế, ngân sách trong giai đoạn tới.

II- CƠ SỞ PHÁP LÍ:

- Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC  ngày 14/4/2015 của Liên bộ Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

- Thực hiện Công văn  số 866/SGDĐT-TCCB ngày 16/6/2015 của SGD&ĐT BP về Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ Về chính sách tinh giản biên chế (giai đoạn 2015 – 2021);

Phần thứ hai

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I, MỤC TIÊU:

- Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cho phù hợp với vị trí việc làm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ.

- Giải quyết cho các đối tượng có nhu cầu nghỉ hưu trước tuổi và tinh giản các đối tượng không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng yếu về năng lực, sức khỏe.

II- THỰC TRẠNG BỘ MÁY, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. Sơ lược vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của cơ quan đơn vị:

1.1. Vị trí chức năng:

Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc SGD&ĐT thực hiện nhiệm vụ giáo dục  THCS&THPT tại xã Đăng Hà.

1.2. Cơ cấu tổ chức:

Năm học 2014-2015 nhà trường có 26 lớp với 707 học sinh. Tổng số CB,VC: 84 người; trong đó: BGH: 03 người, Giáo viên: 64 người, CB, nhân viên: 17 người. Chi bộ Đảng có 15 đảng viên

Nhà trường có 9 tổ chuyên môn, 01 tổ giám sát &phổ cập và 1 tổ văn phòng.

Hiện tại nhà trường thừa  giáo viên cục bộ ( thừa thuộc môn sử, địa, sinh, hóa, lý, văn, thể dục, nhạc).

2.Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

          - Tổng số CB-VC: 84

          Trong đó:  BGH: 03, GV: 64, CB,NV: 17

+ 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn: 50/64 đạt trình độ Đại học; 14/64 đạt trình độ Cao đẳng; các giáo viên cơ bản đạt trình độ, năng lực để giảng dạy và giáo dục học sinh.

+ 100% viên chức, hợp đồng lao động nghị đinh 68/CP làm đúng chức năng nhiệm vụ và đạt chuẩn về bằng cấp.

3. Kế hoạch phát triển nhà trường đến năm 2021:

3.1 Tình hình lớp, học sinh:

(Lý do giảm: học sinh THCS tốt nghiệp phân luồng, hiện tượng di cư lên Tây Nguyên đang phát triển, đồng bào 85% dân tộc thiểu số)

Năm học

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

2020 - 2021

Tổng số lớp

28

26

22

22

20

18

Số học sinh

670

635

619

613

579

551

3.2 Nhu cầu đội ngũ: (giảm do số học sinh giảm và số lớp giảm, tính trung bình mỗi lớp phải đạt 35 em/ lớp)

 

Năm học

 

Hiện có

Nhu cầu

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

2020 - 2021

CBQL

3

4

4

4

4

4

4

Giáo viên

64

64

60

57

55

50

48

Nhân viên

17

17

16

16

15

15

15

 

III- PHƯƠNG ÁN KIỆN TOÀN VÀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ.

1. Căn cứ vào Đề án xác định vị trí việc làm của trường và hướng phát triển nhà trường trong tương lai để xây dựng phương án kiện toàn và tinh giản. Hằng năm thực hiện kế hoạch bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Xác định vị trí việc làm:

2.1 Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: 04.

          2.2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động chuyên môn nghề nghiệp

          Vị trí việc làm: giảng dạy: 64 giảm dần còn 50

          2.3. Vị trí việc là Tổng phụ trách đội: 01

          2.4. Vị trí việc làm Bí thư, PBT Đoàn: 3 giảm dần còn 2  

          2.4. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 13 giảm dần còn 11- thủ quĩ và bảo vệ.

                             Vị trí việc làm Kế toán: 01

                             Vị trí việc làm Văn thư: 01

                   Vị trí việc làm Thủ quỹ: 01(do vùng sâu xa, văn thư nữ, diện sinh đẻ)

                   Vị trí việc làm phổ cập- xóa mù: 2  

                             Vị trí việc làm Thiết bị: 01

                   Vị trí việc làm Thí nghiệm: 01  

                   Vị trí việc làm Y tế học đường: 01

                             Vị trí việc làm Bảo vệ: 03

                   Vị trí việc làm Thư viện: 01  

Vị trí việc làm điện nước: 01  

3. Phương án sắp xếp, bố trí:

Năm 2015: Bố trí cho 64 giáo viên vào các vị trí chuyên môn theo đề án việc làm; sắp xếp 01 giáo viên chuẩn bị nghỉ hưu 2016 sang làm giám thị.

          Từ năm 2016 - 2021: Lập danh sách giáo viên dôi dư do cơ cấu lại tổ chức và cơ cấu lại vị trí việc làm trình Sở để xin nghỉ  trước tuổi theo NĐ 108 hoặc điều tiết chuyển sang các trường thiếu giáo viên, đồng thời xin bổ sung biên chế các vị trí khác nếu thiếu.

          Dự kiến giảm: GV thể dục THCS: 1, âm nhạc: 1, toán THPT: 1, toán THCS: 1, Lý THCS: 1, Hóa THCS: 1, Sinh THCS: 2, Anh văn THCS: 1,  Anh văn THPT: 1, Văn THPT: 1, Sử THCS: 3, Địa THCS: 2.

4. Lập danh sách số cán bộ, viên chức, công chức , lao động hợp đồng theo NĐ 68/CP dôi dư sau khi đã  sắp xếp tổ chức, cơ cấu lại cán bộ, viên chức, công chức theo vị trí việc làm (có danh sách kèm theo).

IV- KẾ HOẠCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ CỦA TỪNG NĂM

1, Căn cứ vào kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại công chức, viên chức; đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức hàng năm đối chiếu với quy định về đối tượng và các trường hợp tinh giản biên chế theo Điều 2, 6 Chương I, Nghị định số 108/2014/ NĐ-CP ngày 20/11/2014 của chính phủ để xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế từng năm, giai đoạn 2015-2021 .

Dự kiến số lượng người tinh giản và nhu cầu kinh phí từng năm, đến 2021: 16 người – Tổng kinh phí: 1.826.383.500 đ

 2, Lập danh sách số cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của chính phủ trong diện tinh giảm biên chế và dự toán kinh phí theo từng kì năm( 6 tháng 1 lần).

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1, Giải pháp thực hiện đề án.

          1.1. Tăng cường công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP về mục đích, ý nghĩa của việc tinh giản biên chế để mỗi cá nhân nhận thức và đánh giá bản thân nhằm góp phần đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của cơ quan đơn vị, góp phần quan trọng đổi mới hệ thống hành chính trong thời gian tới.

          Vận động giáo viên gần về hưu nghỉ trước tuổi.

          Vận động giáo viên nghiệp vụ hoặc chưa cao, hoặc lớn tuổi, chưa có nhiều thành tích đóng góp, hoặc ít đạt danh hiệu thi đua dù công tác lâu năm ở các bộ môn thừa giáo viên xin nghỉ diện thôi việc.

          1.2. Đẩy mạnh vai trò của cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tinh giản biên chế. Thực hiện lập danh sách đối tượng tinh giảm biên chế đúng chính sách trên cơ sở xác định cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức, viên chức theo từng vị trí việc làm  trên cơ sở đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy chuẩn và phẩm chất đạo đức, sức khỏe.

2. Phân công trách nhiệm thực hiện đề án:

Hiệu trưởng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và dự thảo đề án tinh giản biên chế, thông qua cấp ủy, cơ quan để thống nhất và trình cấp trên xem xét và phê duyệt.

Chi ủy, công đoàn, đoàn thanh niên cùng phối hợp với ban giám hiệu thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tinh giản biên chế.

Kế toán chịu trách nhiệm nắm bắt các văn bản hướng dẫn để tính toán, xây dựng phương án kinh phí giải quyết chế độ cho đối tượng tinh giản biên chế.

3. Kinh phí thực hiện đề án:

Nguồn ngân sách Nhà nước

4. Kiến nghị đề xuất:

Cơ quan chủ quản căn cứ vào số lượng  vị trí việc làm của đơn vị trong hiện tại và nhu cầu phát triển trong thời gian tới để xét số lượng tinh giản cho phù hợp và bổ sung các vị trí còn thiếu.

Hướng dẫn kịp thời, cụ thể về cách tính chế độ cho đối tượng được tinh giản, đối tượng hưu trước tuổi cho kế toán, đảm bảo quyền lợi của công chức, viên chức, người lao động.

Trên đây là đề án Tinh giản biên chế của trường THCS&THPT Đăng Hà, kính trình Sở Giáo dục – Đào tạo xem xét, quyết định phê duyệt.

 

Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Lưu :VT,…

 

 

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

            BÙI ANH TUẤN

 

 

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Đăng nhập
Video
Siêu dự án Cocobay Đà Nẵng tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ Cocobay Đà Nẵng siêu lợi nhuận tối thiểu 12%/năm
Sở hữu căn hộ chung cư cao cấp 5 sao hồ điều hòa 33ha Vinhomes phạm hùng
Vinhomes Nguyễn Trãi (Vinhomes Cao Xà Lá) chuẩn bị mở bán Vinhomes Nguyễn Trãi
Ra mắt dự án chung cư Minh Khai City Plaza tại vị trí 201 minh khai (còn gọi Chung cư 201 minh khai Mở bán dự án Chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh giá chỉ từ 17tr/m2 full nội thất cơ bản.
tour di thai
máy nông nghiệp
nông ngư cơ
túi sưởi kute
túi sưởi mùa đông
túi sưởi đa năng
túi sưởi ngộ nghĩnh
du lịch nga
vuon rau sach
dau hieu mang thai
quat lam mat
quạt làm mát
cách tính ngày rụng trứng
dau hieu co thai
thang máy gia đình
thang may gia dinh
van hoa
tin tuc
tin tuc moi nhat
van hoa
du lich