SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ                                    Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

            Số:       /HD-THCS-THPTĐH                                                                                               

                                                                                                Đăng Hà ngày 24 tháng 06  năm 2020

                                                              

 

HƯỚNG DẪN

 XÉT THI ĐUA, XẾP LOẠI CHUẨN HT, PHT;CHUẨN GIÁO VIÊN VÀ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020

 

I-CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN:

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành  về Chuẩn nghề nghiệp  GV cơ sở GDPT ; CV số 4530/BGD ĐT-NGCBQLGD VV hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành  về Chuẩn nghề nghiệp  GV cơ sở GDPT ngày 01/10/2018.

Thông tư 14/2018/TT- BGDĐT ngày 20/07/2018 của BGD&ĐT về Chuẩn HT cơ sở GDPT; CV Hướng dẫn số 4529/BGD ĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện Thông tư 14/2018;  

CV số 2290/HD-SGD ĐT ngày 12/11/2015  hướng dẫn đánh giá và phân loại viên chức; CV 3753/HD-SGD ĐT ngày 21/09/2017 về hướng dẫn bổ sung CV số 2290/HD-SGD ĐT ngày 12/11/2015  hướng dẫn đánh giá và phân loại viên chức.

CV số  902/SGD ĐT- VP ngày 09/04/2020 về   hướng dẫn xét và thực hiện hồ sơ thi đua NH 2019- 2020;

CV số 1243/SGD ĐT- VP ngày 13/05/2020  hướng dẫn báo cáo đánh giá và phân loại viên chức NH 2019-2020;

CV số `1244/HD-SGD ĐT ngày 13/05/2020  hướng dẫn đánh giá  cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn;

Lượng hóa thi đua năm học 2019-2020 Trường THCS&THPT Đăng Hà.

 

II-HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

          Theo Quyết định của Hiệu trưởng đầu năm học 2019-2020  bao gồm Chủ tịch là HT, Phó chủ tịch là Trưởng ban NN-GV, CTCĐ (do CTCĐ có việc cá nhân và kiêm chủ nhiệm xin nghỉ nên PCT CĐ Nguyễn Bá Hải thay); Các ủy viên là các PHT, PBT chi bộ, chi ủy viên chi bộ,  PCT Công đoàn, Bí thư, PBT Đoàn trường, TPT Đội, các tổ trưởng.

 Thường trực gồm Hiệu trưởng, Trưởng ban NN-GV,  CT Công đoàn (do CTCĐ có việc cá nhân và kiêm chủ nhiệm xin nghỉ nên PCT CĐ Nguyễn Bá Hải thay), Bí thư Đoàn trường.

 

III-HƯỚNG DẪN XÉT THI ĐUA,  XẾP LOẠI GIÁO VIÊN VÀ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC:

 

1. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN:

a. Đối với giáo viên, nhân viên:

- Xếp loại Chuẩn giáo viên: Theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành  về Chuẩn nghề nghiệp  GV cơ sở GDPT;

CV Hướng dẫn số 4530 ngày 01/10/2018 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2018.  Các tổ, cá nhân GV đánh giá theo Hướng dẫn đánh giá chuẩn giáo viên năm học 2018-2019  của HT, căn cứ vào 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí, xếp thành 4 loại: tốt, khá, đạt, không đạt.

          - Mẫu kèm theo : phụ lục 1, 2, 3 (có mẫu kèm).

         - Xếp loại viên chức của giáo viên và nhân viên:  Xếp loại theo quy định tại  Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015; CV số 2290/HD-SGD ĐT ngày 12/11/2015  hướng dẫn đánh giá và phân loại viên chức; CV 3753/HD-SGD ĐT ngày 21/09/2017 về hướng dẫn bổ sung CV số 2290/HD-SGD ĐT ngày 12/11/2015  hướng dẫn đánh giá và phân loại viên chức.

Theo đó phân  thành 4 loại:hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ- hoàn thành tốt nhiệm vụ- hoàn thành nhiệm vụ- không hoàn thành nhiệm vụ.   Chú ý: khi xếp loại viên chức của giáo viên cần chú ý căn cứ vào kết quả xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên vì nó là cơ sở xếp loại viên chức của giáo viên.

          Lưu ý: khi xếp loại giáo viên và xếp loại viên chức trong biên bản tổ phải ghi rõ ưu khuyết điểm từng người. Tương tự trong xếp loại thi đua cũng vậy. Tổ nào không thực hiện phải họp tổ làm lại.

          - Xếp loại thi đua: Theo Quyết dịnh số 3860/QĐ-SGD ĐT ngày 16/11/2018 của Sở GD&ĐT Bình Phước về thi đua khen thưởng; CV số  902/SGD ĐT- VP ngày 09/04/2020 về   hướng dẫn xét và thực hiện hồ sơ thi đua NH 2019- 2020:

Đối với cá nhân: danh hiệu chiến sĩ thi đua (phải là CBQL, GV, NV  xuất sắc, có SKKN từ cấp Sở trở lên được công nhận) và đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiếm trong tỉ lệ 10% lao động tiên tiến.

          Chú ý: đối với  danh hiêụ CSTĐ được Sở xếp loại SKKN mới chỉ mới là điều kiện cần, nếu thiếu các điều kiện đủ khác HĐTĐKT Trường vẫn đề nghị Sở không công nhận nhất là vi phạm nề nếp, chuyên môn và công sở, gây mất đoàn kết nội bộ từ cấp tổ trở lên… ngoài ra còn phải xét từ trên xuống dưới đến đạt chỉ tiêu thì thôi. Nếu cùng đạt tiêu chí xét thì ưu tiên người có thành tích những năm trước chưa được khen trong NH 2018-2019. Nếu thành tích như nhau ưu tiên tổ trưởng CM,  giữ chức vụ TTCM từ 3 năm học trở lên.

Các danh hiệu khác cũng tương tự.

          Riêng giáo viên cần đối chiếu xem có đạt chỉ tiêu chuyên môn về Chất lượng bộ môn đã được thông qua tại Đại hội cán bộ viên chức đầu năm, mức độ điểm thi TN THPT QG theo NQ HN CB-VC-CĐ. Riêng viên chức chú ý xem xét vi phạm ngày giờ công. Riêng tổ trưởng, tổ phó CM cần xem xét việc thực hiện chế độ báo cáo với HT được quy định trong Quy định báo cáo. Riêng GVCN không đề nghị khen từ cấp Sở trở lên, danh hiệu LĐTT nếu có học sinh bỏ học, xem xét cụ thể các GVCN có nhiều học sinh chuyển trường hoặc học nghề, trừ điểm các nội dung như báo cáo… theo quy định Lượng hóa thi đua 2019-2020.

b. Đối với Hiệu trưởng, Phó HT: thực hiện Chuẩn HT theo Thông tư 14/2018/TT- BGDĐT ngày 20/07/2018 của BGD&ĐT về Chuẩn HT cơ sở GDPT ;

CV Hướng dẫn số 4529/BGD ĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện Thông tư 14/2018;  

          Tương đương với xếp loại công chức của HT là : xuất sắc- hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khá- hoàn thành tốt nhiệm vụ, trung bình- hoàn thành  nhiệm vụ nhưng còn thiếu sót, khuyết điểm, kém- không hoàn thành nhiệm vụ.

Tương đương với xếp loại viên chức của PHT là : như hiệu trưởng, có thể bỏ bớt một số tiêu chí nếu BGH thống nhất.

          Theo Thông tư và hướng dẫn thực hiện trên quy định hàng năm HT, PHT tự đánh giá, xếp loại (bước 1), sang năm thứ hai Gíam đốc Sở đánh giá HT, PHT. Trong trường hợp đặc biệt Sở sẽ tổ chức đánh giá đầy đủ các bước theo quy định của TT14/2018.  Trong năm học này lập hồ sơ gửi lên Thi đua Sở để GĐ Sở xếp loại.

          Trong năm học 2019-2020  là năm học thứ 2, năm thứ 2 của chu kỳ 2 năm học đánh giá Chuẩn HT, HT quyết định ngoài tự đánh giá, xếp loại của HT, PHT nhà trường vẫn tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của CB, GV, NV trường để HT, PHT rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý (thông qua từng tổ, có kiểm phiếu- lưu phiếu, kết hợp xét thi đua).

 

2.ĐỐI VỚI TẬP THỂ :

-  Đối với cấp tổ : tập thể lao động tiên tiến, tập thể Sở khen

-  Đối với cấp trường : đơn vị Tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc.

 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

-Các bộ phận, các cá nhân (HT, HP , Ban nề nếp-GV, Đoàn trường- TPT Đội, Công đoàn)  gửi công khai các nội dung chấm điểm hoặc nội dung công khai như báo cáo, biên bản, vi phạm, kết quả thi đua tổ CM, lớp… thuộc mình phụ trách cho tổ trưởng để tổ có cơ sở xét theo  Lượng hóa thi đua 2019-2020.

- Các tổ trưởng lấy thông tin và biểu bảng kèm với Hướng dẫn này cho thành viên của tổ tự đánh giá theo mẫu.

- Cá nhân tự đánh giá bằng bản tự kiểm điểm, tự đánh giá chuẩn, xếp loại nếu là GV, đánh giá, xếp loại viên chức nếu là nhân viên (theo mẫu).

- Chú ý: Tổ trưởng nghiên cứu kỹ  các văn bản ở phần I công văn này đã gửi trên mail cho các TT, nghiên cứu kỹ Lượng hóa thi đua, nghiên cứu kỹ báo cáo về các vi phạm của tổ viên trước khi xếp loại:

* Do Ban NN- GV thông báo như bỏ tiết, vào chậm ra sớm, không quản lý 15 phút đầu giờ, tiết sinh hoạt lớp của GVCN và các vi phạm khác…,

* Kết quả xếp thi đua các lớp của Ban NN- GV và Đoàn- Đội,

* Kết quả học sinh bỏ học, chuyển trường, học nghề các lớp từ BGH,

* Kết quả báo cáo của giáo viên, nhân viên cho tổ trưởng của TT,

* Kết quả vi phạm quy định nhập  điểm của giáo viên (Tổ trưởng tổ tin học, PHT, TT tổ kiểm tra lại thông tin nhập điểm chậm của GV do tổ tin học và PHT phụ trách tổ thông báo, kết quả),

* Kết quả dự chào cờ của GVCN và TTCM do Ban NN- GV, Đoàn- Đội ghi lại,

* Kết quả theo dõi thi đua của Đoàn- Đội …

* Kết quả theo dõi vi phạm lao động vệ sinh các lớp của CN do trưởng ban LĐ, VS thực hiện…

* Các thông tin cộng và trừ điểm khác theo Lượng hóa thi đua (đặc biệt lưu ý độ chính xác để làm mất công HĐTĐKT trường làm việc đối chứng),

* Đăng ký chất lượng chuyên môn đầu năm học, chú ý tỉ lệ chất lượng bộ môn đạt TB trở lên,

* Kết quả báo cáo công tác CN tháng của GVCN và TTCM do HT, PHT báo lại.

 

Tất cả đơn vị và cá nhân nêu trên đặc biệt là Ban NN- GV cần chuyển giao sớm các nội dung phải  thông báo chuyển cho từng tổ trưởng các tổ  để các tổ  tổ chức xét nghiêm túc từ đó Hội đồng thi đua khen thưởng trường có cơ sở để xét chính xác.

Riêng các tổ chuyên môn cần chú ý xét Chuẩn nghề nghiệp GV trước, sau đó xét xếp loại viên chức, cuối cùng căn cứ vào các nội dung khác đặc biệt các vi phạm hoặc khen thưởng để trừ hoặc cộng điểm, tổng hợp lại để xếp loại thi đua năm học như lao động tiên tiến, sau đó là chiến sĩ thi đua, đề nghị các cấp khen thưởng….

Tổ văn phòng, Ban NN- GV có giáo viên đứng lớp cũng xét tương tự như vậy, riêng nhân viên không xét Chuẩn giáo viên.

 Sau khi xét thi đua như trên tiếp theo xét khen thưởng tại đơn vị theo xếp loại A, B,C, D theo tỷ lệ.  Tính kết quả từ cao xuống thấp, từ trên xuống dưới, căn cứ vào số lượng và chất lượng của tổ viên các tổ  xếp tổ viên thành 4 loại theo % quy định như sau: A: (15%), B: (30%), C: (30), D: (còn lại sau khi xét loại C) để khen thưởng bằng nguồn Qũy phúc lợi còn lại có của trường theo tiêu chuẩn loại A thưởng gấp đôi loại B, loại C thưởng bằng một nửa loại B. Loại D không được thưởng.

Tổ nào  xét vượt số phần trăm quy định trên phải làm bản tường trình nộp cùng biên bản với Hội đồng thi đua khen thưởng trường.

Yêu cầu các tổ trưởng làm việc nghiêm túc, không dĩ hòa vi quý, không vượt ngưỡng quy định trừ lý do đặc biệt. Nếu tổ nào không xếp ai loại A do không có người đủ chuẩn cũng bình thường và cần biểu dương tinh thần khách quan của tổ.

Yêu cầu các PHT, Trưởng, phó Ban NN- GV, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường, các tổ trưởng  nghiêm túc  tổ chức, hướng dẫn  thực hiện, đảm bảo các tiêu chí khách quan, công bằng, xây dựng để thúc đẩy hiệu quả tích cực của thi đua.

Hướng dẫn này áp dụng cho năm học 2019-2020, có sửa đổi khi có công văn cấp trên thay đổi.

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- BGH, Đoàn- Đội- CT CĐ, tổ trưởng CM

- SởGD&ĐT

- lưu văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUONG DAN SO 2290 DANH GIA CONG CHUC VIEN CHUC HUONG DAN SO 2290 DANH GIA CONG CHUC VIEN CHUC
huong dan 3753 su doi bo sung hd 2290 huong dan 3753 su doi bo sung hd 2290
huong dan xet chuan ht, gv NH 2019-2020-signed-1244 huong dan xet chuan ht, gv NH 2019-2020-signed-1244
QUI ĐỊM THI ĐUA SỞ 2019-2020 QUI ĐỊM THI ĐUA SỞ 2019-2020
QUI ĐỊM THI ĐUA SỞ 2019-2020 QUI ĐỊM THI ĐUA SỞ 2019-2020
  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Hình ảnh hoạt động
Siêu dự án Cocobay Đà Nẵng tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ Cocobay Đà Nẵng siêu lợi nhuận tối thiểu 12%/năm
Sở hữu căn hộ chung cư cao cấp 5 sao hồ điều hòa 33ha Vinhomes phạm hùng
Vinhomes Nguyễn Trãi (Vinhomes Cao Xà Lá) chuẩn bị mở bán Vinhomes Nguyễn Trãi
Ra mắt dự án chung cư Minh Khai City Plaza tại vị trí 201 minh khai (còn gọi Chung cư 201 minh khai Mở bán dự án Chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh giá chỉ từ 17tr/m2 full nội thất cơ bản.
tour di thai
máy nông nghiệp
nông ngư cơ
túi sưởi kute
túi sưởi mùa đông
túi sưởi đa năng
túi sưởi ngộ nghĩnh
du lịch nga
vuon rau sach
dau hieu mang thai
quat lam mat
quạt làm mát
cách tính ngày rụng trứng
dau hieu co thai
thang máy gia đình
thang may gia dinh
van hoa
tin tuc
tin tuc moi nhat
van hoa
du lich