��ࡱ�>��`b����_��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������_���\@bjbj8^bb+����������������������\O��4���|~~~~~~$=��!l�!���������������|�|�����y�/^�������h�0["��["8["�<,���������P����������������������������������������������������������������������������["����������! �: S�� GD & �T B�NH PH���CTR���NG THCS&THPT �A�NG HA�KE� HOA�CH CHUYE�N MO�N THA�NG 09/2020T�: Tin h�cK� ho�ch chung:SttN�i dung c�ng vi�cNg�y th�c hi�nNg��i th�c hi�nBi�n ph�p th�c hi�n1L�n l�p theo TKBC�c tu�n trong th�ngC�c th�nh vi�n trong t�Theo TKB nh� tr��ng2Khai gi�ng nm h�c m�i 05/09/2020C�c th�nh vi�n trong t�Tham d�, �ng ph�c3H�p li�n t�ch�u th�ngT� tr��ngD� h�p4H�P HSP� th�ngC�c th�nh vi�n trong t�D� h�p5Ho�n th�nh d� li�u thi HSG THCSTrong th�ng/C Ng�Nh�p d� li�u,in th� d� thi, ...Tr�n PM6Sinh ho�t t� chuy�n m�n �nh k�Tu�n 2, 4 c�a th�ngC�c th�nh vi�n trong t�Tri�n khai m�t s� vn b�n �u nm.7H�i ngh� vi�n ch�c  C�ng o�n c�p t�.13/09/2020C�c th�nh vi�n trong t�Tham d� theo k� ho�ch c�a nh� tr��ng.8L�n LBG�u c�c tu�n trong th�ngC�c th�nh vi�n trong t�Theo TKB nh� tr��ng9Ch� nhi�m LVS theo k� ho�chTrong th�ngC Ng�Theo k� ho�ch c�a o�n �i10Duy�t gi�o �n h�ng tu�n�u c�c tu�n trong th�ngT� tr��ngK� duy�t114FXln��������������������ʼ�����yfVC%h�Mh�j95�CJOJQJ\�]�aJh�d�5�CJOJQJ\�]�aJ%h�Mh_}�5�CJOJQJ\�]�aJh�aQ5�CJOJQJ\�]�aJhk|I5�6�CJhk|I5�CJ aJ h� *5�>*CJ aJ h�aQ5�>*CJ aJ h�A�5�>*CJ aJ h�w\h[Vx5�>*CJ aJ h�w\hk|I5�>*CJ$aJ$hk|I5�>*CJ$aJ$h_}�5�CJh�x�5�CJhk|I5�CJhG]Hhk|I6n�������,Jj��������ssss $$Ifa$gdD`ckd$$If���0F+'�������������'4 �������������**6��������������������������������2� 2�4�a�+p�����yt�9+$If$a$gdk|Igdk|I��gdk|I�����*,�������:��ʿ��������papUFp7h�H�6�CJOJQJ]�aJh�Mh�aQCJOJQJaJh�H�CJOJQJaJh�H�5�CJOJQJ\�aJ"h�Mh�aQ5�CJOJQJ\�aJh�Mh_}�CJaJh�Mh_}�5�CJ\�aJ"h�MhD`5�CJOJQJ\�aJ"h�Mh_}�5�CJOJQJ\�aJh�Mh�j9CJaJh�Mh�j9CJOJQJaJ%h�Mh�'E5�CJOJQJ\�]�aJ%h�Mh�T�5�CJOJQJ\�]�aJj�����G;2$Ifgd�;� $$Ifa$gdE��kd�$$If���r&�RF+�&�&k �����&����������&������&4 �**6��������������������������������������2� 2�4�a�+p�2����������yt�9+ $$Ifa$gdD`��<>Br���>5�$$Ifa$�kd$$If���r&�RF+''k ������������'�����'���������'4 �**6��������������������������������������������2� 2�4�a�+p�2����������yt�9+$Ifgd�;� $$Ifa$gdVvq:<>@Bprtvxz����������   & ( 4 6 8 : < L N ^ ` � � � � ���³§������������q€���b����q€��b��h�aQ6�CJOJQJ]�aJh�d�5�CJOJQJ\�aJh� *CJOJQJaJh�Mh�aQCJOJQJaJhSV�CJOJQJaJh`T�CJOJQJaJhSV�5�CJOJQJ\�aJ"h�Mh�aQ5�CJOJQJ\�aJh�aQ5�CJOJQJ\�aJh�Mh�aQCJaJ"h�Mh�aQ6�CJOJQJ]�aJ&r��������>5$$Ifa$�kd^$$If���r&�RF+''k ������������'�����'���������'4 �**6��������������������������������������������2� 2�4�a�+p�2����������yt�9+$Ifgd�;� $$Ifa$gdVvq�  ( 6 8 ����5�kd�$$If���r&�RF+''k ������������'�����'���������'4 �**6��������������������������������������������2� 2�4�a�+p�2����������yt�9+$Ifgd�;� $$Ifa$gdVvq$Ifgd�d�8 < N ` � � � �����5�kd$$If���r&�RF+''k ������������'�����'���������'4 �**6��������������������������������������������2� 2�4�a�+p�2����������yt�9+ $$Ifa$gdVvq$IfgdoF�$$Ifa$� � � � � � � � � � J X Z \ � � � � <�����ߦ����|m[P��D�5h� *6�CJOJQJ\�aJh�aQCJOJQJaJh�Mh�aQCJaJ"h�Mh�aQ6�CJOJQJ]�aJhG]H6�CJOJQJ]�aJh`T�6�CJOJQJ]�aJh�Mh�aQCJOJQJaJh�H�CJOJQJaJh�d�CJOJQJaJh�H�5�CJOJQJ\�aJh�d�5�CJOJQJ\�aJhG]H5�CJOJQJ\�aJ"h�Mh�aQ5�CJOJQJ\�aJh�aQ5�CJOJQJ\�aJ� � � � Z �����$IfgdO\K $$Ifa$gdVvq$IfgdoF�$$Ifa$Z \ ` � � SJA5 $$Ifa$gdVvq$IfgdoF�$$Ifa$�kdf$$If���r&�RF+''k ������������'������&���������'4 �**6��������������������������������������������2� 2�4�a�+p�2����������yt�9+� � >@D���A8�$$Ifa$�kd�$$If���r&�RF+''k ������������'������&���������'4 �**6��������������������������������������������2� 2�4�a�+p�2����������yt�9+$IfgdoF�$IfgdH|E<>@BD��������� "$&(*28:�����¶���}�k\Mk����>�h`T�5�CJOJQJ\�aJh`T�6�CJOJQJ]�aJh�aQ6�CJOJQJ]�aJ"h�Mh�aQ6�CJOJQJ]�aJ"h�MhcV5�CJOJQJ\�aJh�Mh�aQCJOJQJaJh� *CJOJQJaJh`T�CJOJQJaJhSV�CJOJQJaJ"h�Mh�aQ5�CJOJQJ\�aJh�aQ5�CJOJQJ\�aJh�Mh�aQCJaJ"h`T�h�aQ6�CJOJQJ]�aJ���$&*���>5$$Ifa$�kd.$$If���r&�RF+''k ������������'�����'���������'4 �**6��������������������������������������������2� 2�4�a�+p�2����������yt�9+$IfgdoF� $$Ifa$gdVvq*:n������$IfgdN�$IfgdoF� $$Ifa$gdVvq$Ifgd`T�:Jln������*,`bdhj�����������Ǹ����}���}Ǹ���nj�qeq�V�h�;�5�CJOJQJ\�aJh_'8CJOJQJaJh�;�CJOJQJaJhN�5�CJOJQJ\�aJh�aQ5�CJOJQJ\�aJh�Mh�aQCJaJ"h�Mh�aQ6�CJOJQJ]�aJh2)6�CJOJQJ]�aJ"h�Mh�aQ5�CJOJQJ\�aJh�Mh�aQCJOJQJaJh�d�CJOJQJaJhN�CJOJQJaJ���,bSJA5AA $$Ifa$gdVvq$IfgdoF�$$Ifa$�kd� $$If���r&�RF+''k ������������'�����'���������'4 �**6��������������������������������������������2� 2�4�a�+p�2����������yt�9+bdj����SJA5AA $$Ifa$gdVvq$Ifgdg W$$Ifa$�kd� $$If���r&�RF+''k ������������'�����'���������'4 �**6��������������������������������������������2� 2�4�a�+p�2����������yt�9+�����::@:B:F:R:V:X:�:�:�:�:�:�:�����ŴŨ���r�cTI7"h�Mh�aQ5�CJOJQJ\�aJh�MhcVCJaJhcV6�CJOJQJ]�aJh�66�CJOJQJ]�aJ"h�MhcV5�CJOJQJ\�aJhcVCJOJQJaJh� *CJOJQJaJh`T�CJOJQJaJhSV�CJOJQJaJh`T�5�CJOJQJ\�aJUhcV5�CJOJQJ\�aJh�Mh�aQCJaJ"h�Mh�aQ6�CJOJQJ]�aJhR�6�CJOJQJ]�aJ���B:X:SJA5 $$Ifa$gdVvq$Ifgd`T�$$Ifa$�kd6$$If���r&�RF+''k ������������'�'���������'4 �**6�����������������������������������������2� 2�4�a�+p�2����������yt�9+Tham gia d� HN CB-VC c�p tr��ng.19/09/2020C�c th�nh vi�n trong t�Tham d� HN12Ki�m tra h� s� s� s�ch26/09/2020T� tr��ngKi�m tra, g�p � v� �nh gi�.13N�p b�o c�o cho ban gi�m hi�ucu�i th�ng 28/09/2020T� tr��ngTheo k� ho�ch c�a BGH14�n thi ngh� cho HS kh�i 12Trong th�ngC NgaTheo k� ho�ch.Duye�t cu�a P.hi�u tr��ngNg���i La�p Ho�ng Th� B�iNh�n x�t ho�t �ng th�ng�u i�m& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .H�n Ch�:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .H��ng Kh�c ph�c & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .X:�:�:�:�:�:�:��JA�5 $$Ifa$gdVvq$$Ifa$�kd�$$If���r&�RF+''k ������������'�'���������'4 �**6�����������������������������������������2� 2�4�a�+p�2����������yt�9+$Ifgdg W�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:8;:;<;>;@;~;�;�;�;�;�;�;�;�;�;�;���ĸĬ��Ђsh����\�ĬM��s�h�Mh�aQCJOJQJaJhR�CJOJQJaJh�Mh�aQCJaJh�aQ6�CJOJQJ]�aJh�66�CJOJQJ]�aJh�;�5�CJOJQJ\�aJh�aQCJOJQJaJh� *CJOJQJaJh`T�CJOJQJaJh�;�CJOJQJaJh�aQ5�CJOJQJ\�aJ"h�Mh�aQ5�CJOJQJ\�aJh8�5�CJOJQJ\�aJ�:�::;<;B;~;��J>� $$Ifa$gdoF��kd�$$If���r&�RF+''k ������������'�����'���������'4 �**6��������������������������������������������2� 2�4�a�+p�2����������yt�9+$Ifgdg W~;�;�;�;�;�;���>2 $$Ifa$gdoF��kd"$$If���r&�RF+''k ��������'�'�����'4 �**6�����������������������������������2� 2�4�a�+p�2����������yt�9+$Ifgdg W $$Ifa$gdVvq�;�;�;�;�;&<(<@<N<l<n<p<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�����¶ԧ���|s|f[�[�L:"h�Mh�"�5�6�CJOJQJaJh�e&5�6�CJOJQJaJh�Mhk|ICJaJh�i5�CJOJQJaJhSV�5�CJaJh�i5�CJaJh�Mhk|I5�CJaJh�Mh�j9CJaJh�Mh_'8CJaJh_'86�CJOJQJ]�aJh_'8CJOJQJaJ"h�Mh_'85�CJOJQJ\�aJh_'85�CJOJQJ\�aJh�Mh�aQCJaJ"h�Mh�aQ6�CJOJQJ]�aJ�;(<@<N<l<n<p<����>9gdk|I�kd�$$If���r&�RF+''k ��������'�'�����'4 �**6�����������������������������������2� 2�4�a�+p�2����������yt�9+ $$Ifa$gdVvq$Ifgdg Wp<�<�<�<�<�=�=�=�=�=�=����������$IfgdUBgd�e&gd�j9��`��gdk|I�<�<�<== ===l=�=�=�=�=�=�=�=">$>&>~>�>�>�>�>�>:?*CJOJQJ]�aJhUBhUBCJOJQJaJ%hUBhUB5�>*CJOJQJ\�aJhUBhUBCJOJQJaJh�u5�6�CJOJQJaJh�7t5�6�CJOJQJaJhEh5�6�CJOJQJaJh�e&5�6�CJOJQJaJ"h�Mh_}�5�6�CJOJQJaJh�A�5�6�CJOJQJaJh�R5�6�CJOJQJaJ�=�=$>PG$IfgdUB�kd�$$If�l�;�r���g��+g�����������������g.����������������gK����������������g0����������������g(����������������t���+6��������������������������������������������������������������������������������������4�4�lB�a�]p�2����������ytUB$>&>~>�>�>��X�OkdH$$If�l������+g�+����������������t���+6����������������������4�4�lB�a�]p���ytUB$IfgdUBOkd�$$If�l�%����+g�+����������������t���+6����������������������4�4�lB�a�]p���ytUB�>�>:? cy��$��11V�(¥@�#����Zmu)�4�P�c {k<�>ACM��ȉ�<&J����&M��5BNe�t�Y�>?���C K�]_�yKW��z���kK��擭�ˆ�G�z�Ѻ�U�7��q�^�۫� �>hje)�l��Ꝝfd���֚���/�_�����t��LKԀ���~����\v�d��9|����:x���9|�Jk���(b49�C����=Z@ƜmW���V˄�� ���,��1��&9B�<ŌU\��H�o�0´�b3%N��RA��"}s�Y�G�q-xG@��^��sDb�h�(v�����V�ѼJfN������q�V�����oo�B����Q�G�=��C���? �B���:vݥ����KQ�J� �ȉ�٢m�_�U:�����AΪ��"�.��ᇄ9f��'�U$�8fe���*�r0~ד<�Q/ RV��%@ߒ�w0T�J��i�"��U4o`���-~Ѝp�Va4�����(F{\U�w��!������C���ӫ�m:"�D�LD�/����`�Ƙ�REݩ�1M��p3��r������׏+�~[K�&�^U9�}�P/,�].��W�-�*D8����i"��H��\���������+{�l�C���]��=��52F��hsF+��Y��\Ɉ�n�ì��:3���E�[��6�9��� �`��&45Z!��*��5k8�`Fmw��-� �"�d>�z���n���ʜ"Z ��x��J�Z��p;���� ���{/�<�P;��,)''K�Q�k5���q���pN��q^����,��&_��&���7[�bn�����}Na��B�-,#f* �hNV��&�����Fg�be��_��躖���Weg�F���cVJ�D1��#4b����:TA��J��0A?�ݜ���r�s�t�1��㘥�ʭN�<�-��B�Tt���(w~UL�_�*�0������}X�|��Li{\��CJ#��4�v@���.LCP����Pۜ�4LZ�!R�����!{P�L�B���]�$���*�+S+��6�5pU��� �M5�ʀ���?�9ˠQ���r�9���{m�ӝ�MfPʭæ���_�X��]ծ7�󽷬����Y�<+�Yi+hei��"�s��kN��f.xq^c,���>�o;�:��P[���� l �/���iG�8�AL��5m�:i���w���֒����4vќ��\�Hcgvlm��<{2Eah�d�c�k��,>��ނw��&xO%0�������Y����PK!ѐ��'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels��M�0���wooӺ�&݈Э���56?$Q���,.�a��i����c2�1h�:�q��m��@RN��;d�`��o7�g�K(M&$R(.1�r'J��ЊT���8��V�"��AȻ�H�u}��|�$�b{��P����8�g/]�QAsم(����#��L�[������PK-!����[Content_Types].xmlPK-!�֧��6 0_rels/.relsPK-!ky���theme/theme/themeManager.xmlPK-!�j!j���theme/theme/theme1.xmlPK-!ѐ��'�theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]�+ ^�����:� <:��:�;�<�?\@"%(-j�r�8 � Z � �*�b�X:�:~;�;p<�=$>�>�?X@\@ !#$&')*+,.�8�@�����������0�(���B�S ����?�66VW[]!8:;AC����|�����%Obf��������� &(AKoq|����������4ACr{��������-66VW[]!8:;AC����|�����%Obf��������� &(AKoq|����������4ACr{��������*-66VW[]!8:;AC����|�����%Obf��������� &(AKoq|����������4ACr{��������*-�K�F� \)�K���3i�m&�u�p9!GK4t[XEhT](�-�W�MD`DS Ns �F#�u#�e&�'�,'�O'�_'�~(2)� **b*�9+�G+o ,m),?/�;/�0:0-3�5�65�6p#7_'8�9d19�j9�P;�A<Ap=�~>�#?s@UB� D�'EH|EhF8%G�]GG]Hk|I�:KO\K�PL MLP�OP�aQ�R�T�5T�DUcVWg W�w\o^�`3a�QbEd� eLe'f=ft?f�h�i�iQi�jLmVmU]o�-p�:qVvq�Ar�Dr�7t�#v�Hv=w[Vxk~xo|mj~�v~�����R�>~���%� �k �L �_p��L��t��1�=O�= ��c�~"��;��+�a�����2�W��=�pD�&��g��}�2�� ��=��P��T�8��E�oF��W���� ���,Y�Q��l�e:��I�>��E�SV��2�y��B�E���H����x�}��6���v�� �sP��d�R��.��>��`��"��)�`T��b�N�Fl���8\���-.��A�R�Z�_}����U����9�+-�@������+XX:��Unknown������������G��*�Ax��Times New Roman5��Symbol3.� �*�Cx��Arial;�VNI-TimesA����$B�Cambria Math"1���hv��x��/Mi!�7���r4((3�Q���HP��?����������������������k|I2!xx� ���S�� GD & �T B�NH PH���CchienAdmin������Oh��+'��0T�������  (4<DL�S�� GD & �T B�NH PH���CchienNormalAdmin3Microsoft Office Word@�Ik@���CH�@���]��@@'^������՜.��+,��0 hp���� ����� �� Microsoft( S�� GD & �T B�NH PH���C Title  !"#$%&'()*+,-./����123456789:;<����>?@ABCDEFGHIJKLMN����PQRSTUV����XYZ[\]^��������a����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Root Entry���������F@�/^��c�Data������������061Table����=["WordDocument����8^SummaryInformation(������������ODocumentSummaryInformation8��������WCompObj������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������F Microsoft Word 97-2003 DocumentMSWordDocWord.Document.8�9�q

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Các bài viết mới
Hình ảnh hoạt động
Siêu dự án Cocobay Đà Nẵng tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ Cocobay Đà Nẵng siêu lợi nhuận tối thiểu 12%/năm
Sở hữu căn hộ chung cư cao cấp 5 sao hồ điều hòa 33ha Vinhomes phạm hùng
Vinhomes Nguyễn Trãi (Vinhomes Cao Xà Lá) chuẩn bị mở bán Vinhomes Nguyễn Trãi
Ra mắt dự án chung cư Minh Khai City Plaza tại vị trí 201 minh khai (còn gọi Chung cư 201 minh khai Mở bán dự án Chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh giá chỉ từ 17tr/m2 full nội thất cơ bản.
tour di thai
máy nông nghiệp
nông ngư cơ
túi sưởi kute
túi sưởi mùa đông
túi sưởi đa năng
túi sưởi ngộ nghĩnh
du lịch nga
vuon rau sach
dau hieu mang thai
quat lam mat
quạt làm mát
cách tính ngày rụng trứng
dau hieu co thai
thang máy gia đình
thang may gia dinh
van hoa
tin tuc
tin tuc moi nhat
van hoa
du lich