SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

   TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ                                      Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

            Số:      /2018- KH HT                                                                       ----&&----

                                                                                                     Đăng Hà ngày 03  tháng 05 năm 2018

KẾ     HOẠCH

          THI HỌC KỲ II- TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018

(chỉnh sửa 03/05)

 

Căn cứ vào Công văn về Hướng dẫn thực hiện chương trình, ôn tập, kiểm tra  học kỳ 2 và tổng kết năm học 2017-2018  tại CV 566/SGD ĐT- GDTrH ngày 13/03/2018 của Sở GD&ĐT Bình Phước và căn cứ vào  thực tế thực hiện kế hoạch năm học  của Trường THCS&THPT Đăng Hà, Hiệu trưởng đề ra Kế hoạch ôn,  thi học kỳ 2 và tổng kết năm học 2017-2018 như sau:

                                                         

A.CHUẨN BỊ CHO KỲ THI:

 

I-CHUẨN BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT:

- Phân công tổ Văn phòng  kiểm tra phòng học: đèn, quạt, hệ thống điện, số lượng, chất lượng bàn ghế để sửa chữa bổ sung: hoàn thiện trước mỗi đợt thi trước 3 ngày.

Trên cơ sở sắp xếp và dự định phòng thi PHT Quyết và PCT CSVC Vĩnh chỉ đạo, điều động tổ văn phòng (Tổ VP:  TT Qúy- BV Hà  và lớp lao động do thầy Yên điều động nếu cần- TT Qúy thống nhất với thầy Yên) thực hiện kể cả việc sắp xếp lại bàn ghế các phòng thi.

-  PCT CSVC Vĩnh  tính toán số lượng, quy cách các loại giấy thi, văn phòng phẩm (độ dư khoảng 15%) chuyển cho văn phòng (TT Qúy- TQ Toàn) thực hiện. Đảm bảo đúng số lượng, quy cách do PCT CSVC  tính toán.

- Công tác bảo vệ: tổ văn phòng. TT Qúy chịu trách nhiệm.

- Sắp xếp Danh sách từng phòng thi tất cả các đợt thi theo thứ tự A, B, C: PHT Chiến. GVCN các lớp nộp danh sách lớp cho PHT Chiến.

- Sắp xếp phòng thi,  thứ tự phòng thi mỗi đợt, niêm phong phòng thi mỗi đợt: PCT CSVC chỉ đạo, điều hành tổ văn phòng.

- Sắp xếp giám thị toàn khóa thi: PHT Quyết.

- Nước uống phục vụ thi: tổ văn phòng.

- Photocoppi: Ban sao in đề thi theo quyết định- Tổ văn phòng.

- Chỉ đạo kế hoạch vệ sinh: Ban Lao động và Ban Vệ sinh (thầy H Hùng+  thầy Yên). Đảm bảo sân trường và các phòng thi sạch sẽ sau mỗi buổi thi- Trưởng ban vệ sinh chỉ đạo cô Hạnh tạp vụ thu dọn sau mỗi buổi thi.

 

II-CHUẨN BỊ ÔN TẬP, BỔ TÚC KIẾN THỨC; CHUẨN BỊ  HỒ SƠ, PHÂN CÔNG, TỔ CHỨC THI:

- Các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên đứng lớp và GVCN; lãnh đạo Hội đồng coi thi, chấm thi phải nghiên cứu kỹ Công văn số 566/SGD ĐT- GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện CT ôn tập, kiểm tra HK2 và tổng kết NH 2017-2018 cấp THCS& THPT ngày 13/03/2018; công văn số 4546/SGD ĐT- GDTrH ngày 21/11/2017 về cấu trúc thi HK1, HK2- 2017-2018, công văn số 459/SGD ĐT- GDTrH ngày 01/03/2018 về điều chỉnh đề HK2 môn toán 10, 11 và môn sinh học lớp 12. Đồng thời lãnh đạo cấc Hội đồng kỳ thi học kỳ 2- 2017-2018 trong đó có PCT CSVC nắm vững, phổ biến Quy chế thi THPT QG 2018 (bổ sung, sửa đổi) cho GV, NV và đặc biệt cho học sinh, nhất là học sinh khối 12.

- Các tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo sâu sát việc ôn tập cho toàn bộ học sinh trong đó chú trọng bồi dưỡng kiến thức cho học sinh kém, yếu giúp cho học sinh có đủ kiến thức hoàn thành chương trình học và thi đạt kết quả cao nhất so với năng lực các em; trong đó nhắc nhở cần chú trọng phụ đạo học sinh kém  đầu cấp THCS (khối 6),  cuối cấp THCS và THPT (khối 9 và khối 12); đặc biệt tập trung  3 môn Toán học, Anh văn và Ngữ văn.

- Kiểm tra thực hiện tiến độ chương trình để đảm bảo thực hiện 37 tuần theo phân phối chương trình (2PHT chỉ đạo, giám sát và kiểm tra việc thực hiện + tổ trưởng thực hiện việc kiểm tra, có văn bản báo cáo với PHT phụ trách. Nếu có sự cố không giải quyết được các PHT phải xin ý kiến HT để xử lý.

- Kiểm tra cơ số điểm điện tử, đảm bảo đủ cơ số điểm theo đúng quy định của Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011 về Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS, THPT. Nếu có sai sót, mâu thuẫn phải kiểm tra, điều chỉnh lại cho đúng thực tế. PHT Chiến phụ trách các khối 10, 11,12. PHT Quyết phụ trách các khối còn lại. Cán bộ tham gia kiểm tra thuộc tổ Tin học và các tổ trưởng do 2PHT trực tiếp điều động.

- GVBM  cùng bộ môn thống nhất đề cương theo chuẩn kiến thức và ma trận đề đã thông báo của Sở tại các công văn số 4546/SGD ĐT- GDTrH ngày 21/11/2017 về cấu trúc thi HK1, HK2- 2017-2018, công văn số 459/SGD ĐT- GDTrH ngày 01/03/2018 về điều chỉnh đề HK2 môn toán 10, 11 và môn sinh học lớp 12 NĂM HỌC 2017-2018; có kế hoạch riêng để ôn tập, phụ đạo học sinh kém, yếu  lớp mình dạy đảm bảo đủ khả năng thi học kỳ 2 ở mức cao nhất có thể. Hạn chế thấp nhất kết quả yếu,  kém của HS, đảm bảo số học sinh có kết quả trung bình trên 2/3 tổng số HS, phấn đấu trên mức  đăng ký đảm bảo chất lượng đầu năm học tại Hội nghị CB,VC-CĐ đầu năm học 2017-2018. Đề cương cần cóphê duyệt của Tổ trưởng và PHT phụ trách tổ. Môn thi do đề Sở cũng phải có đề cương ôn tập (dựa trên chuẩn kiến thức kỹ năng, ma trận đề).

- Nộp danh sách các lớp: giáo viên chủ nhiệm nộp danh sách từng lớp trong đó thể hiện: đang học, đã chuyển trường, đã bỏ học nhưng  phải duy trì thứ tự danh sách trong sổ điểm điện tử đã đăng ký từ đầu năm học trên mạng VNEDU. Nộp cho PHT Chiến lên danh sách  phòng thi, sắp xếp số phòng thi sau khi bàn bạc với PHT Quyết và tổ văn phòng.

- Lên Danh sách phòng thi 2 đợt: PHT Chiến. Tất cả danh sách cả 2 đợt thi hoàn thành trước 10/04. 

- Nộp, duyệt đề, photo đề: nộp đề đợt 1 trước 14/04, duyệt đề đợt 1 trước ngày 16/4;  nộp đề đợt 2 trước 20/04, duyệt đề đợt 2 trước ngày 24/4 ; photo đề  xong trước thi mỗi đợt ít nhất 5 ngày  trừ đề Sở. Nộp và duyệt đề với PHT phụ trách tổ.

- Phto đề thi: theo quyết định, PHT Quyết phụ trách chỉ đạo  photo đề.

- Phân công giám thị, thư ký từng buổi thi các đợt thi: PHT Quyết- có bàn bạc với  PHT Chiến.  

(tùy theo từng đợt thi các PHT thống nhất  phân công cho phù hợp và đảm bảo công bằng). Riêng thanh tra tổ trưởng thanh tra chịu trách nhiệm  phân công nhưng phải báo trước với lãnh đạo Hội đồng coi, chấm thi.

   -  Chủ nhiệm các lớp thu tiền đề, giấy thi, nộp cho thủ quỹ:  dự kiến thu như học kỳ 1 (sẽ được liên tịch thông qua vào chiều 04/04): các môn thi đề Sở thu 8000đ/ học sinh chủ yếu để trả tiền đề; các môn thi còn lại (7 môn đối với lớp 6, 8 môn đối với lớp 7, 8;  5 môn đối với lớp 9, 10, 11) thu 5000đ/ học sinh/ môn. Cụ thể lớp 6: 35.000đ, lớp 7, 8: 40.000đ, lớp 9, 10, 11: 49.000đ, lớp 12: 72.000đ.

GVCN có nhiệm vụ thu, nộp lại  thủ quỹ trước ngày 10/04/2018 để PCT CSVC cùng văn phòng  lo văn phòng phẩm, nước uống tổ chức thi.

 Phân công PCT CSVC cùng tổ trưởng văn phòng Qúy  tính toán sau khi trừ các khoản nộp Sở, tiền giấy thi, giấy nháp còn lại chi nước uống cho các hội đồng. Tính toán chung cho toàn  đợt thi.   

-GVCN thông báo học sinh: thu tiền chủ yếu để nộp tiền đề cho Sở. Trường chỉ thu tiền giấy thi, nháp và photo đề cho HS.

    - Nhận đề Sở từ 17-18/04. PHT Quyết  nhận.

    - Lưu ý:

Họp phụ huynh các khối 6, 7, 8 , 10, 11 dự kiến  vào 08h00 sáng chủ nhật ngày 27/05. Văn thư chuẩn bị phát giấy mời cho GVCN trước thứ ba ngày 22- 05. GVCN nhắc nhở học sinh mời PH đi họp vì rất quan trọng để thông báo kết quả và chuẩn bị cho năm học mới trong đó có học hè, vui chơi trong hè.

               Riêng phụ huynh khối 9 và 12 họp trước (dự kiến vào 08h00  chủ nhật 06/05. giấy mời phụ huynh: trước ngày 02/05) để chuẩn bị cho thi THPT QG và tuyển sinh 10.

                                                        

B. KẾ HOẠCH CHUNG:

   - Đối với toàn trường: Các môn thi ngoài 8 môn: ngữ văn, anh văn, lịch sử , địa lý, toán học,  vật lý, hóa học, sinh học và môn GDCD riêng khối 12 thì  giáo viên các bộ môn còn lại  tổ chức ra đề cương, ôn tập, ra đề, tổ chức thi vào thời khóa biểu sau khi có ký duyệt của tổ trưởng chuyên môn. Nội dung đề là chuẩn kiến thức kỹ năng phần học kỳ 2 không có phần giảm tải. Thực hiện trước 15/04/2018.

   - Đối với khối 12: Các môn thi ngoài 9 môn thi Sở ra đề chung: giáo viên các bộ môn còn lại tổ chức ra đề cương, ôn tập, ra đề, tổ chức thi vào thời khóa biểu sau khi có ký duyệt của tổ trưởng chuyên môn. Nội dung đề là chuẩn kiến thức kỹ năng phần học kỳ 2. Thực hiện trước 08/04 /2018 kể cả vào sổ, lên file điểm, học bạ.

   - Đối với khối 9: ra đề, duyệt đề, thi cùng lịch thi 3 môn (toán, văn, anh) đề chung của Sở, thì  các môn còn lại: lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học ( thi kết hợp trắc nghiệm và tự luận) do trường thực hiện. Nộp đề, duyệt đề: lịch sử, địa lý (PHT Ngô Văn Quyết và TT); các môn vật  lý, hóa học, sinh vật (PHT Nguyến Đăng Chiến và TT). Phân công ra đề: tổ trưởng CM, được sự chấp thuận và duyệt đề của PHT phụ trách.

Sau khi khối 12, 9 thi xong học sinh tiếp tục học để đảm bảo chương trình theo quy định đồng thời ôn tập để thi THPT QG và tuyển sinh lớp 10.

     -  Đối với khối 10, 11: Các môn thi ngoài 3 môn thi Sở ra đề chung thì giáo viên bộ môn ra đề các môn lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học theo hướng dẫn trên của lớp 9 theo ma trận đề, duyệt đề có ký duyệt của PHT phụ trách. Nội dung đề là chuẩn kiến thức kỹ năng tập trung phần học kỳ 2.  Riêng các môn thi chung gồm toán, văn, anh văn cũng phải ra 2 bộ đề như Sở  nhưng dùng để thi lại sau khi thi HK2 xong. Duyệt đề như trên.

  -  Đối với khối 6, 7, 8: giáo viên bộ môn ra đề các môn toán học, anh văn, ngữ văn,  lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học theo hướng dẫn trên của lớp 9 theo ma trận đề, duyệt đề có ký duyệt của PHT phụ trách. Nội dung đề là chuẩn kiến thức kỹ năng tập trung học kỳ 2.

  -  Học qui chế thi khối 12, khối 9 học đợt 1, nội dung là Quy chế thi THPT QG vào sáng thứ 2 ngày 16/04 do PHT Quyết thực hiện. Các khối còn lại học cũng học  quy chế thi như Quy chế thi THPT QG vào sáng thứ 2, tiết 1 ngày 07/05 do PCT  CSVC Vĩnh thực hiện.

            Học sinh các khối 6, 7, 8, 10, 11 học và ôn tập bình thường tại lớp mình trong suốt đợt thi (có thể có sự sắp xếp lại phòng học theo sự sắp xếp của PHT Quyết nếu thấy cần thiết cho hội đồng thi).

            - Họp hội đồng coi thi chiều thứ 7 ngày 21/04/2018: phổ biến quy chế thi THPT QG 2018 cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường từ 14h00- 16h00 sau đó thông báo danh sách coi thi mời ở lại họp Hội đồng coi thi đợt 1. PHT Quyết  chủ trì.

Phân công:  PHT Quyết phụ trách đợt 1, PHT Chiến phụ trách đợt 2 và báo cáo tổng kết năm học.

            - Coi thi theo lịch do PCT Ngô Văn Quyết phân công.

- Cắt phách, giao bài thi, tổ chức chấm đề Sở và trường  thực hiện sau khi có hướng dẫn chấm của Sở và trường  ( nhận hoặc tải về do 2 PHT  thực hiện, đợt 2 do PHT Chiến chỉ đạo thực hiện).

            - Họp hội đồng chấm thi các môn thi chung đề  Sở: sau khi có đáp án từng môn Sở gửi sau thi môn đầu tiên. chấm thi tập trung tại hội trường từ chiều 23/04  do 2 PHT chỉ đạo. Tương tự đợt 2 cũng chấm ngay  sau khi thi môn thứ nhất xong, có đáp án Sở gửi.

Chỉ đạo, quản lý chấm : 2PHT

*Chú ý đối với khối 12 và khối 9:

             - Lên điểm xong  khối 12, 9 chậm nhất hết ngày 29/04, trả bài, tổng kết, vào điểm, học bạ  khối 12, 9 từ 02-  03/05.

            - Hoàn thành toàn bộ hồ sơ sổ sách khối 12, 9: sáng thứ 5 ngày  03/05.

            - Kiểm tra hồ sơ khối 12 theo điều kiện thi TN: PHT Chiến chủ trì: chiều 05/05.

            - Xét điều kiện thi tốt nghiệp khối 12: chiều 05/05. PHT Chiến chủ trì. TP: BGH, CT Công đoàn, Bí thư Đoàn trường, thanh tra,  GVCN khối 12.

            - Thông báo kết quả xét ĐKDT (khối 9 dự kiến vì 10/05 mới xét ĐKDT)  cho học sinh 12, 9: chiều  05/05/2018.

           - Xét TN THCS vào 14h00 thứ 5 ngày 10-05-2018. Thành phần: chủ trì PHT Quyết, BGH, CT Công đoàn, Bí thư Đoàn trường, thanh tra,  CN khối 9.

- Họp phụ huynh khối 12, 9: dự kiến vào 08h00  chủ nhật 06/05. Giấy mời phụ huynh: trước 03/05. VP in giấy mời phát GVCN ký, gửi.

            - Xét tốt nghiệp THCS: TP do UBND huyện thành lập Hội đồng xét theo đề nghị  của trường bao gồm đại diện BGH, CTCĐ, Bí thư ĐT, GVCN, thanh tra. HT phân công PHT Quyết làm tờ trình  nộp qua Phòng GD địa chỉ mail: thcsbudang@gmail.com và bản chính cho PGD, UBND huyện theo mẫu PGD.

            * Chú ý đối với các khối còn lại:

 

- Lên điểm, hoàn thành vào sổ, file điểm, xếp loại, vào học bạ: hạn cuối:17/05 (thứ 5).

            - Kiểm tra hồ sơ khối 6,7, 8, 10, 11 để xét lên lớp, thi lại: 2 PHT  chiều thứ 6 ngày  18/05.

            - Xét lên lớp, ở lại,  thi lại: sáng thứ bảy  ngày 19/05- PHT, Chiến, Quyết chủ trì (họp chung toàn bộ).

- Thông báo thi lại cho học sinh;  sáng 21/05 (tiết chào cờ sáng thứ 2 ngày  21/05 tập trung học sinh thông báo lịch cụ thể đến hết năm học- Đoàn –Đội thực hiện).

            - Lịch ôn tập cho thi lại: 21-22/05, Tổ chức thi lại: 23-24/05-  Hoàn thành kết quả thứ năm 24/05/2018.. PHT Chiến lên lịch cụ thể.

- Xét lên lớp sau thi lại:  PHT Chiến chủ trì: 15h00 thứ năm ngày  24/05. TP: PHT Chiến, các TT, TT, CTCĐ, Bí thư Đoàn trường, TPT Đội, các GVCN.

            - Báo cáo Sở các văn  bản: 20/05/2018 theo đúng  kế hoạch Sở- PHT Chiến thực hiện, gửi văn bản HT duyệt.

            - GVCN các lớp nộp báo cáo số liệu để xét lên lớp, thi lại theo kế hoạch xét lên lớp, thi lại trên đây: nộp cho  PHT Chiến. Sau khi có kết quả xếp loại học sinh GVCN từng lớp chủ động xét thi đua lớp nhưng chậm nhất trong ngày 22/05. Mỗi lớp 1 em khen thưởng toàn diện. Riêng lớp CLC mỗi lớp 2 em.

           - Xét khen thưởng học kỳ 2 các lớp và học sinh: chiều 23/05 (thứ 4). Đoàn- Đội- Ban NN-GV chủ trì với GVCN các lớp.

           - Xét  xếp loại VC, chuẩn giáo viên và thi đua trường 14h00 chiều 28/05.Hiệu trưởng chủ trì cùng Hội đồng thi đua khen thưởng trường.

           - Họp hội đồng xét chuẩn HT, PHT: sáng thứ 3 ngày 29/05 từ 08 h00.BGH mỗi người  tự làm hồ sơ đánh giá. Sở chủ trì.

            - Xét thi đua, chuẩn GV của các tổ, đơn vị tự bố trí: trước 25/05 theo Lượng hóa thi đua và hướng dẫn của HT. Nộp cho văn thư sáng 25/05, văn thư photo cho HT, CTCĐ 1 bản.

            - Tổng kết năm học: dự kiến 07h00 sáng 25/05 (thứ 6).

            - Phân công PHT Quyết viết báo cáo tổng kết năm học: Thực hiện các mẫu báo cáo (theo mẫu Sở) kèm đề thi chung và đáp án đề thi chung của trường để nộp Sở. Gửi qua mail HT trước  22/ 05. Nộp Sở: 25/05 (sau khi HT duyệt).

           - Văn thư chuẩn bị các văn bản để BGH duyệt chuẩn bị tổng kết năm học: 25/05.

           - Chuẩn bị cơ sở vật chất để tổng kết năm học: 24/05- tổ văn phòng hoàn thành.

 

C-KẾ HOẠCH, LỊCH THI CỤ THỂ:

1.Các môn: Tin học, công nghệ, dạy nghề, thể dục, quốc phòng, nhạc, họa, GDCD (trừ khối 12)  giáo   viên bộ môn tổ chức ôn, thi vào thời khóa biểu các tuần trước như thông báo trên.

2.Quy định thời gian đến trước khị thi:

-Thi buổi sáng học sinh có mặt tại trường từ 06h30

-Thi buổi chiều học sinh phải có mặt tại trường từ 12h30.

3.Thời gian tập trung vào phòng thi:

-Thi buổi sáng : trống vào phòng để giám thị 2 gọi thí sinh vào: 06h45

-Thi buổi chiều: trống vào phòng để giám thị 2 gọi thí sinh vào: 12h45

4.Thời gian phát đề: trước 5 phút so với lịch dưới đây:

 

5. THI ĐỢT 1: KHỐI 12, K9 từ 23-26/04/2018: Phân công  2 PHT thay phiên nhau quản lý các buổi thi theo KH

Tiết chào cờ sáng thứ 2 ngày 16/04/2018 PHT Quyết cho HS khối 12 và 9 học Quy chế thi THPT QG thật nghiêm túc, các khối khác nghỉ chào cờ, học đợt sau thứ 2 ngày 30/04.

   Họp Hội đồng coi chấm thi từ 14h00 thứ 7 ngày 21/04/2018- 2 PHT chủ trì. PHT Chiến tổ chức học Quy chế thi THPT QG nghiêm túc, nhắc nhở hội đồng coi thi sáng thứ 2 có mặt lúc 6h30.

Thi từ ngày 23/04/2018- 27/04/2018 (ngày 25/04 nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/03 âm lịch) như sau:

 

NGÀY THI

BUỔI

KHỐI THI

MÔN THI

THỜI GIAN

Quy định tính thời gian làm bài

( phát đề trước 5 phút)

 

 

 

23/04/

2018

 

 

 

 

SÁNG/

Chiến

 

 

K12

Ngữ văn

90

07h15-08h45 (theo đề và lịch Sở)

Hóa học

45

09h15- 10h00(theo đề và lịch Sở)

 

K9

 

Ngữ văn

90

07h15-08h45 (theo đề và lịch Sở)

 

Sinh học

 

45

 

 

09h15-10h00 (theo đề và lịch trường)

 

 

 

 

24/04/

2018

 

 

 

 

 

SÁNG/

Quyết

 

 

 

K12

 

 

 

 

Địa lý

 

45

 

07h15-08h00 (theo đề và lịch Sở)

 

Vật lý

45

 

08h30-09h15 (theo đề và lịch Sở)

GDCD

45

09h45- 10h30(theo đề và lịch Sở)

K9

Tiếng Anh

45

 

07h15-08h00 (theo đề và lịch Sở)

Địa lý

 

45

 

08h30-09h15 (theo đề và lịch trường)

 

25/04/

2018

NGHỈ LỄ GIÕ TỔ HÙNG VƯƠNG

 

 

 

26/04/

2018

 

 

 

 

SÁNG/

Chiến

    K12

Lịch sử

45

07h15-08h00 (theo đề và lịch Sở)

Sinh học

45

08h30- 09h15 (theo đề và lịch Sở)

   

    K9

 

Toán

 

90

 

07h15-08h45 (theo đề và lịch Sở)

 

Lịch sử

 

 

45

 

 

09h15-10h00 (theo đề và lịch trường)

 

 

 

27/04/

2018

 

 

 

SÁNG/

Quyết

   K12

 

Toán

90

07h15-08h45 (theo đề và lịch Sở)

Tiếng Anh

45

09h15- 10h00 (theo đề và lịch Sở)

   

    K9

 

Vật lý

 

45

 

07h15-08h00 (theo đề và lịch trường )

Hóa học

 

45

08h30-09h15(theo đề và lịch trường)

       

Chú ý:    

             - Học sinh các khối 6, 7, 8, 10, 11 học bình thường vào các ngày thi khối 12, 9. Chuyển học buổi sáng vào buổi chiều và ngược lại.

- Thứ 2 ngày 07/05/2018  vào 14h00 họp hội đồng coi chấm thi đợt 2- 2PHT chủ trì.

- Ngày 29/04 đến 01/05 học sinh, CB, GV, NV nghỉ lễ  theo kế hoạch Sở.

- Ngày thứ tư  02/05 tất cả hoạt động trở lại bình thường.

Học sinh khối 9, 12 nhận trả bài và ôn thi theo thời khóa biểu mới, GVCN chủ động xét thi đua lớp khi đã có kết quả xếp loại. Thầy cô hoàn thành tiếp nhiệm vụ chuyên môn của mình theo kế hoạch.

 

6. THI ĐỢT 2:  khối 6,7, 8, 10, 11:  Phân công  2 PHT thay phiên nhau quản lý các buổi thi theo KH

-Thứ 2 ngày 07/05 vào tiết 1 PCT CSVC Vĩnh  cho học sinh các khối còn lại ngoài khối 9, 12 học quy chế thi như Quy chế thi THPT QG.

-Thứ 2 ngày 07/05 vào 14h00 họp hội đồng coi chấm thi đợt 2- PHT Chiến chủ trì

 

Thi từ ngày 08/05/2018- 11/05/2018 theo lịch như sau:

 

NGÀY THI

BUỔI

/TRỰC

KHỐI THI

MÔN THI

THỜI GIAN

Quy định tính thời gian làm bài

( phát đề trước 5 phút)

 

 

 

 

 

 

 

 

08/05/

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng /

QUYẾT

 

K11

 

Ngữ văn

90

07h15-08h45 (theo đề và lịch Sở)

Sinh học

45

09h15- 10h00 (theo đề và lịch trường)

 

K6

 

Ngữ văn

 

90

 

07h15-08h45 (theo đề và lịch trường)

 

Sinh học

 

 

45

 

 

09h15- 10h00 (theo đề và lịch trường)

 

 

 

 

 

CHIỀU/

Chiến

 

 

K10

Ngữ văn

90

13h30 -15h00 (theo đề và lịch Sở)

 

Sinh học

45

15h30- 16h15 (theo đề và lịch trường)

 

K7&8

Ngữ văn

 

90

 

13h15-14h45 (theo đề và lịch trường)

 

Sinh học

45

 

15h15-16h00 (theo đề và lịch trường)

 

 

 

 

 

09/05/

2018

 

 

 

 

 

Sáng/

CHIẾN

 

K11

Tiếng Anh

45

07h15-08h00 (theo đề và lịch Sở)

 

Hóa học

45

 

08h30-09h15 (theo đề và lịch trường)

 

 

   K6

 

Tiếng Anh

 

45

 

07h15- 08h00 (theo đề và lịch trường)

 

Vật lý

45

 

 

08h30-08h45 (theo đề và lịch trường)

 

 

 

CHIỀU/

Quyết

 

K10

Tiếng Anh

 

45

13h30-14h15 (theo đề và lịch Sở)

Hóa học

 

45

14h45-15h30 (theo đề và lịch trường)

 

 

K7&8

 

Tiếng Anh

 

 

45

 

 

13h15-14h00(theo đề và lịch trường)

 

Vật lý

45

14h30-15h15 (theo đề và lịch trường)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/05/

2018

 

 

Sáng/

CHIẾN

 

K11

 

Toán học

90

 

07h15-08h45 (theo đề và lịch Sở)

Địa lý

45

 

09h15-10h00 (theo đề và lịch trường)

 

K6

 

Toán

 

 

 

90

 

 

 

07h15-08h45 (theo đề và lịch trường)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU/

Quyết

 

K10

 

Toán học

90

 

13h30-15h00 (theo đề và lịch Sở)

Địa lý

45

15h30-16h15 (theo đề và lịch trường)

 

K7&8

Toán

 

 

90

13h15-14h45 (theo đề và lịch trường)

 

      K8

Hóa

 

45

 

15h15-16h00 (theo đề và lịch trường)

 

 

 

 

 

 

 

11/05/

2018

 

 

Sáng/

QUYẾT

 

 

 

 

 

K 6

 

 

Lịch sử

 

45

 

 

07h15-08h00 (theo đề và lịch trường)

Địa lý

45

08h30-09h15 (theo đề và lịch trường)

 

 

 

 

CHIỀU/

Chiến

 

 

K7, 8

 

Lịch sử

45

 

13h15-14h00(theo đề và lịch trường)

 

Địa lý

45

14h30-15h15 (theo đề và lịch trường)

 

 

  K10, 11

Lịch sử

45

13h15-14h00(theo đề và lịch trường)

 

 

Vật lý

 

45

 

14h30-15h15 (theo đề và lịch trường)

Chú ý:

Từ ngày 12/05 đến hết ngày 13/05 học sinh các khối 6, 7, 8, 10, 11 được nghỉ. Khối 12 vẫn ôn tập thi Quốc gia  bình thường tại lớp. Khối 9 vẫn ôn tập thi vào lớp 10.  Các thầy cô, CB, NV không nghỉ vẫn làm việc bình thường. Trọng tâm; chấm điểm, vào điểm, tổng kết, hoàn thiện hồ sơ tổng kết năm học.

Thứ 2 ngày 14/5: toàn trường học trở lại bình thường đảm bảo hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ. Giáo viên bộ môn trả bài thi cho học sinh, giải thích thắc mắc của học sinh về đề, đáp án, điểm thi đồng thời giáo viên rút kinh nghiệm học tập cho học sinh và kinh nghiệm giảng dạy cho mình.

            Sau khi có kết quả thi kỳ 2 GVBM chú ý ôn thi cho học sinh thi lại theo kế hoạch cụ thể trên và lịch cụ thể của PHT Chiến.  Giới hạn lại thi học kỳ cho học sinh thi lại. Lịch ôn và thi lại do PHT Chiến lập.

*CHÚ Ý:

Kế hoạch  này  có thể có chỉnh sửa, chú ý theo dõi, thực hiện theo điều chỉnh mới.

Yêu cầu mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên tập trung theo dõi chú ý thực hiện. Lịch được gửi trên web trường, mail CB, GV, NV đăng ký với HT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THCS&THPT  ĐĂNG HÀ                          Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

                                                                                                            ----&&----

                Số:…./ 2018-QĐ HT                                              Đăng Hà ngày 25  tháng 03 năm 2018

 

                         HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ

                      V/v thành lập Hội đồng coi thi học kỳ 2 - năm học 2017-2018”

 

-Căn cứ Điều lệ  Trường THCS,THPT  và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo thông tư 12/2011 /TT-BGDĐT ngày 28  tháng 03 năm 2011 của Bộ Gíao dục và đào tạo; điều 19, mục 1 qui định về  quyền hạn và nhiệm vụ của Hiệu trưởng;

-Căn cứ công văn số 566/SGDĐT- GDTrH ngày 11/03/2018 của Sở GD&ĐT Bình Phước về hướng dẫn ôn tập,  thi học kỳ 2 và tổng kết năm học 2017-2018.

-Xét  năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 

                                                            QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Thành lập Hội đồng coi thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 gồm các ông (bà) có tên sau:

Chủ tịch: Ông Nguyễn Đăng Chiến, PHT

Phó chủ tịch chuyên môn: Ông Ngô Văn Quyết, PHT

Phó chủ tịch cơ sở vật chất: ông Lê Đình Vĩnh, CTCĐ,

Thư ký: 1.Ông Ông Á Phong, TT CM,  2.Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, TT CM

Thư ký các buổi thi: phân công lần lượt các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn do PCT chuyên môn thực hiện phân công.

Giám thị coi thi: Tất cả giáo viên trừ giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra, phụ trách lao động, vệ sinh ( có danh sách kèm theo do PCT chuyên môn lập và phân công ).

Điều 2: Các ông (bà) có tên trên thực hiện coi thi học kỳ  theo Quy chế thi trung học phổ thông Quốc gia 2018; thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch, Phó chủ tịch  phân công.

Điều 3:Các ông, bà  có tên trong điều 1; kế toán, văn phòng  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

-Như điều1-HT,PHT

-Sở GD&ĐT

-Kế toán, lưu văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THCS&THPT  ĐĂNG HÀ                          Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

                                                                                                            ----&&----

                Số:…./ 2018-QĐ HT                                              Đăng Hà ngày 25  tháng 03 năm 2018

 

                              HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ

        V/v cử thanh tra, bảo vệ , tạp vụ Hội đồng coi thi, chấm thi  học kỳ 2 - năm học 2017-2018”

 

-Căn cứ Điều lệ  Trường THCS,THPT  và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo thông tư 12/2011 /TT-BGDĐT ngày 28  tháng 03 năm 2011 của Bộ Gíao dục và đào tạo; điều 19, mục 1 qui định về  quyền hạn và nhiệm vụ của Hiệu trưởng;

-Căn cứ công văn số 566/SGDĐT- GDTrH ngày 11/03/2018 của Sở GD&ĐT Bình Phước về hướng dẫn ôn tập,  thi học kỳ 2 và tổng kết năm học 2017-2018.

-Xét  năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 

                                                            QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Cử những ông( bà) sau thực hiện nhiệm vụ thanh tra, bảo vệ Hội đồng coi thi, chấm thi học kỳ 2  năm học 2017-2018:

Thanh tra thi:

Ông Nguyễn Văn Toan, trưởng ban TT( tổ trưởng, chịu trách nhiệm phân công),

Bà Bàn Thị Hoa, thanh tra ND, thành viên

Ông Bùi Đăng Vinh, P, Bí thư chi bộ

 

Bảo vệ:

-Ông Hoàng Văn Hà, bảo vệ

-Ông Lê Văn Qúy, bảo vệ

 

Phục  vụ: bà Lê Thị Hạnh

Điều 2: Các ông (bà) có tên trên thực hiện nhận nhiệm vụ theo chức năng thanh tra, bảo vệ, phục vụ  quy định trong Luật thanh tra, bảo vệ coi thi, chấm thi THPT ; thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch, Phó chủ tịch  phân công (trừ thanh tra). Thanh tra không là giám thị, giám khảo thi.

Điều 3:Các ông, bà  có tên trong điều 1; kế toán, văn phòng  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

-Như điều1-HT,PHT

-Sở GD&ĐT

-Kế toán, lưu văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THCS&THPT  ĐĂNG HÀ                          Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

                                                                                                            ----&&----

                Số:…./ 2018-QĐ HT                                              Đăng Hà ngày 25  tháng 03 năm 2018

 

                              HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ

                          V/v Thành lập Hội đồng chấm thi học kỳ 2 năm học 2017-2018”

 

-Căn cứ Điều lệ  Trường THCS,THPT  và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo thông tư 12/2011 /TT-BGDĐT ngày 28  tháng 03 năm 2011 của Bộ Gíao dục và đào tạo; điều 19, mục 1 qui định về  quyền hạn và nhiệm vụ của Hiệu trưởng;

- Căn cứ công văn số 566/SGDĐT- GDTrH ngày 11/03/2018 của Sở GD&ĐT Bình Phước về hướng dẫn ôn tập,  thi học kỳ 2 và tổng kết năm học 2017-2018

 -Xét  năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên.

.

                                                            QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Thành lập Hội đồng chấm thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 gồm những ông (bà) có tên sau:

Chủ tịch: ông Ngô Văn Quyết,  PHT,

Phó chủ tịch CM: ông Nguyễn Đăng Chiến, PHT

Phó chủ tịch cơ sở vật chất: ông Lê Đình Vĩnh,  CTCĐ,

Thư ký: ông Lê Đăng Tuyên, thư ký hội đồng giáo dục,  ông Ông Á Phong, TTCM

Giáo viên chấm thi: có danh sách kèm theo do Chủ tịch lập,

Điều 2: Các ông (bà) có tên trên thực hiện nhiệm vụ chấm thi  theo quy trình chấm thi trung học phổ thông; thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch, PCT phân công.

Hội đồng chấm thi tổ chức  hội đồng chấm thi lại, chấm thi phúc khảo theo quy định hiện hành.

Điều 3:Các ông, bà  có tên trong điều 1; kế toán, văn phòng  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

-Như điều1-HT,PHT

-Sở GD&ĐT

-Kế toán, lưu văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THCS&THPT  ĐĂNG HÀ                          Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

                                                                                                            ----&&----

                Số:…./ 2018-QĐ HT                                              Đăng Hà ngày 25  tháng 03 năm 2018

 

                         HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ

              V/v thành lập Hội đồng nhận,  in, sao đề thi  học kỳ 2 - năm học 2017-2018”

 

-Căn cứ Điều lệ  Trường THCS,THPT  và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo thông tư 12/2011 /TT-BGDĐT ngày 28  tháng 03 năm 2011 của Bộ Gíao dục và đào tạo; điều 19, mục 1 qui định về  quyền hạn và nhiệm vụ của Hiệu trưởng;

- Căn cứ công văn số 566/SGDĐT- GDTrH ngày 11/03/2018 của Sở GD&ĐT Bình Phước về hướng dẫn ôn tập,  thi học kỳ 2 và tổng kết năm học 2017-2018.

-Xét  năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 

                                                            QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Thành lập Hội đồng nhận, in, sao đề thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 gồm các ông (bà) có tên sau:

Chủ tịch: Ông Ngô Văn Quyết, PHT

Ủy viên:

 - Ông  Ông Á Phong, , tổ trưởng CM,

 - Ông Nguyễn Văn Toan, GV,

 - Bà Vũ Thị Lài, VT,

 - Ông Phan Văn Toàn, NV.

Điều 2: Các ông (bà) có tên trên thực hiện nhận, sao, in, bảo mật đề thi, chịu trách nhiệm về bảo mật đề thi học kỳ 2 năm học  2017-2018; thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch phân công.

Điều 3: Các ông, bà  có tên trong điều 1; kế toán, văn phòng  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

-Như điều1-HT,PHT

-Sở GD&ĐT

-Kế toán, lưu văn phòng

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

           

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THCS&THPT  ĐĂNG HÀ                          Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

                                                                                                            ----&&----

                Số:…./ 2018-QĐ HT                                              Đăng Hà ngày 25  tháng 03 năm 2018

 

                           HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ

                      V/v thành lập Hội đồng chỉ đạo thi học kỳ 2 - năm học 2017-2018”

 

-Căn cứ Điều lệ  Trường THCS,THPT  và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo thông tư 12/2011 /TT-BGDĐT ngày 28  tháng 03 năm 2011 của Bộ Gíao dục và đào tạo; điều 19, mục 1 qui định về  quyền hạn và nhiệm vụ của Hiệu trưởng;

- Căn cứ công văn số 566/SGDĐT- GDTrH ngày 11/03/2018 của Sở GD&ĐT Bình Phước về hướng dẫn ôn tập,  thi học kỳ 2 và tổng kết năm học 2017-2018.

-Xét  năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên.

.

 

                                                            QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Thành lập Hội đồng chỉ đạo thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 gồm các ông (bà) sau:

Chủ tịch: ông Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng,

Đồng Phó chủ tịch: ông Nguyễn Đăng Chiến, ông Ngô Văn Quyết, PHT,

Thành viên:

            - Ông Bùi Đăng Vinh, PBT chi bộ,

            - Ông Lê Đình Vĩnh, chủ tịch Công đoàn,

            - Ông Đào Văn Yên, Tổng phụ trách Đội,

            - Ông Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đoàn trường,

            - Các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn,

 

Điều 2: Các ông (bà) có tên trên thực hiện chỉ đạo kỳ thi học kỳ 2 theo quy chế hiện hành ; thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch phân công.

Điều 3:Các ông, bà  có tên trong điều 1; kế toán, văn phòng  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

-Như điều1-HT,PHT

-Sở GD&ĐT

-Kế toán, lưu văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THCS&THPT  ĐĂNG HÀ                          Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

                                                                                                            ----&&----

                Số:…./ 2018-QĐ HT                                              Đăng Hà ngày 25  tháng 03 năm 2018

 

                                  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ

                      V/v thành lập Hội đồng ra đề, duyệt đề  thi học kỳ 2 - năm học 2016-2017”

-Căn cứ Điều lệ  Trường THCS,THPT  và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo thông tư 12/2011 /TT-BGDĐT ngày 28  tháng 03 năm 2011 của Bộ Gíao dục và đào tạo; điều 19, mục 1 qui định về  quyền hạn và nhiệm vụ của Hiệu trưởng;

- Căn cứ công văn số 566/SGDĐT- GDTrH ngày 11/03/2018 của Sở GD&ĐT Bình Phước về hướng dẫn ôn tập,  thi học kỳ 2 và tổng kết năm học 2017-2018.

-Xét  năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 

                                                            QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Thành lập Hội đồng ra đề, duyệt đề thi học kỳ 2  năm học 2017-2018 gồm các ông (bà) có tên sau:

Chủ tịch:        Ông Nguyễn Đăng Chiến, PHT

Phó chủ tịch:  Ông Ngô Văn Quyết, PHT

Phó chủ tịch CSVC: Ông Lê Đình Vĩnh, CTCĐ

Thành viên: tổ trưởng các tổ chuyên môn có môn thi do trường ra đề,

Người ra đề: danh sách do Chủ tịch, PCT thống nhất  lập trên cơ sở đề nghị của tổ trưởng chuyên môn theo quy định hiện hành về ra đề, duyệt đề thi phổ thông trung học.

Danh sách đính kèm do Chủ tịch, Phó Chủ tịch lập theo Quyết định này.

Điều 2: Các ông (bà) có tên trên thực hiện ra đề, duyệt đề thi, chịu trách nhiệm về bảo mật đề thi học kỳ 2 năm học 2017-2018; thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch, Phó chủ tịch Quyền chủ tịch  phân công.

Điều 3:Các ông, bà  có tên trong điều 1; kế toán, văn phòng  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

-Như điều1-HT,PHT

-Sở GD&ĐT

-Kế toán, lưu văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THCS&THPT  ĐĂNG HÀ                          Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

                                                                                                            ----&&----

                Số:…./ 2018-QĐ HT                                              Đăng Hà ngày 25  tháng 03 năm 2018

 

                              HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ

                  V/v Thành lập Ban vệ sinh Hội đồng coi thi học kỳ 2 - năm học 2017-2018”

-Căn cứ Điều lệ  Trường THCS,THPT  và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo thông tư 12/2011 /TT-BGDĐT ngày 28  tháng 03 năm 2011 của Bộ Gíao dục và đào tạo; điều 19, mục 1 qui định về  quyền hạn và nhiệm vụ của Hiệu trưởng;

- Căn cứ công văn số 566/SGDĐT- GDTrH ngày 11/03/2018 của Sở GD&ĐT Bình Phước về hướng dẫn ôn tập,  thi học kỳ 2 và tổng kết năm học 2017-2018.

-Xét  năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên.

                                                            QUYẾT ĐỊNH

Điều1:Thành lập Ban vệ sinh Hội đồng coi thi học kỳ 2 - năm học 2017-2018 gồm những ông (bà) có tên sau đây:

Trưởng ban:  ông Hoàng Văn Hùng, Trưởng ban LĐ

Phó ban: Ông Đào Văn Yên, Trưởng VS.

Phục vụ:

-  Bà Vũ Thị Lài, NV,

-Bà Lê  Thị Hạnh, tạp vụ.

Điều 2: Các ông (bà) có tên trên thực hiện nhận nhiệm vụ chỉ đạo và điều hành công tác lao động vệ sinh đảm bảo vệ sinh trong suốt kỳ thi học kỳ 2; thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch, Phó chủ tịch  phân công. Thành viên ban Vệ sinh, phục vụ không là giám thị, giám khảo thi.

Điều 3:Các ông, bà  có tên trong điều 1; kế toán, văn phòng  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

-Như điều1-HT,PHT

-Sở GD&ĐT

-Kế toán, lưu văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THCS&THPT  ĐĂNG HÀ                          Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

                                                                                                            ----&&----

                Số:…./ 2018-QĐ HT                                              Đăng Hà ngày 25  tháng 03 năm 2018

 

                         HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ

        V/v thành lập Ban làm phách hội đồng chấm thi học kỳ 2 - năm học 2017-2018”

- Căn cứ Điều lệ  Trường THCS,THPT  và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo thông tư 12/2011 /TT-BGDĐT ngày 28  tháng 03 năm 2011 của Bộ Gíao dục và đào tạo; điều 19, mục 1 qui định về  quyền hạn và nhiệm vụ của Hiệu trưởng;

- Căn cứ công văn số 566/SGDĐT- GDTrH ngày 11/03/2018 của Sở GD&ĐT Bình Phước về hướng dẫn ôn tập,  thi học kỳ 2 và tổng kết năm học 2017-2018.

- Xét  năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 

                                                            QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Thành lập Ban làm phách hội đồng chấm thi học kỳ 2- năm học 2016-2017 gồm các ông (bà) có tên sau:

Chủ tịch:    Ông Ngô Văn Quyết, PHT

Phó chủ tịch:  PHT Ông Nguyễn Đăng Chiến, PHT

 

Thành viên:

-          Ông Lường Văn Đạt, TTCM,

-          Bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc, TT,

-          Bà Vũ Thị Luận, GV,

Điều 2: Các ông (bà) có tên trên thực hiện nhiệm vụ  làm phách cho hội đồng chấm thi kỳ thi học kỳ 2 năm học 2017-2018; thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch, Phó chủ tịch Quyền chủ tịch  phân công.

Điều 3:Các ông, bà  có tên trong điều 1; kế toán, văn phòng  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

-Như điều1-HT,PHT

-Sở GD&ĐT

-Kế toán, lưu văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Đăng nhập
Video
Siêu dự án Cocobay Đà Nẵng tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ Cocobay Đà Nẵng siêu lợi nhuận tối thiểu 12%/năm
Sở hữu căn hộ chung cư cao cấp 5 sao hồ điều hòa 33ha Vinhomes phạm hùng
Vinhomes Nguyễn Trãi (Vinhomes Cao Xà Lá) chuẩn bị mở bán Vinhomes Nguyễn Trãi
Ra mắt dự án chung cư Minh Khai City Plaza tại vị trí 201 minh khai (còn gọi Chung cư 201 minh khai Mở bán dự án Chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh giá chỉ từ 17tr/m2 full nội thất cơ bản.
tour di thai
máy nông nghiệp
nông ngư cơ
túi sưởi kute
túi sưởi mùa đông
túi sưởi đa năng
túi sưởi ngộ nghĩnh
du lịch nga
vuon rau sach
dau hieu mang thai
quat lam mat
quạt làm mát
cách tính ngày rụng trứng
dau hieu co thai
thang máy gia đình
thang may gia dinh
van hoa
tin tuc
tin tuc moi nhat
van hoa
du lich