SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

   TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ                                Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

   Số…..    /KH – THCS-THPTĐH                                                                                                                                                                                                                        Đăng Hà ngày 24  tháng 06 năm 2020

KẾ HOẠCH 

THI THỬ LẦN 2- KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT

NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ công văn 1631/SGD ĐT-GDTrH ngày 21/01/2020, công văn 1084/SGD ĐT-GDTrH ngày 28/04/2020, công văn 1631/SGD ĐT-GDTrH ngày 15/06/2020  về thi thử TN THPT  lần 2 của Sở GD&ĐT Bình Phước, Hiệu trưởng lên kế hoạch thi thử như sau:          

A.CHUẨN BỊ CHO KỲ THI:

 

I-CHUẨN BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT:

   - Từ 30 /06 đến 09/07/2020: Kiểm tra phòng học: đèn, quạt, hệ thống điện các phòng,  phân công Văn phòng (Tổ trưởng Qúy- VP)  chỉ đạo thực hiện kể cả việc sắp xếp lại bàn ghế (phòng học lớp 12).

   - Chuẩn bị giấy thi, giấy nháp, giấy photocoppi, phong bao hồ sơ, niêm phong hồ sơ, keo, kéo và các loại văn phòng khác phục vụ kỳ thi: PCT CSVC Quyết  tính toán giao cho thầy Toàn TQ để mua đủ số lượng.

- PCT CSVC  tính toán  kê khai  số tiền mua VPP, giấy thi, giấy nháp để  mua sắm  báo cáo hội đồng coi thi và chấm thi.

   - Công tác bảo vệ: tổ văn phòng.

   - Lên Danh sách phòng thi, Sắp xếp thứ tự phòng thi, niêm phong phòng thi: PHT Chiến.

   - Kế hoạch thu tiền thi: không thu học sinh.

   - Dự kiến tiền giấy thi, VPP,  chi bồi dưỡng coi, chấm thi theo hướng dẫn của Sở: PCT Quyết xem xét đề xuất

   - Nhận đề: PCT CM Quyết- trước hoặc ngày 04/07/2020.

   - Photo đề thi: PCT CM Quyết- Toan- Toàn- Lài .  -Đứng máy photocoppi: đ/c Toan- Toàn- Lài.

   - Cắt, ráp phách: theo quyết định.

   - Lao động, vệ sinh các buổi thi: Bùi Phú Lâm.  -Phục vụ:  Hạnh- Lài.  -Bảo vệ: Qúy.

  Chủ tịch, PCT Hội đồng thi nghiên cứu kỹ các công văn đã nói trên của Sở   và Quy chế thi THPT QG  để chỉ đạo Hội đồng coi chấm thi cũng như cho HS 12 học Quy chế thi.

 

II-CHUẨN BỊ HỒ SƠ, THỦ TỤC, PHÂN CÔNG, TỔ CHỨC THI:

 

   - Học sinh phải thi 3 bài thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Anh văn) và 01 bài thi tự chọn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Tổng số môn thi là 9 môn: Toán học, Ngữ văn, Anh văn,  (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân- KHXH), (Vật lý, Hóa học, Sinh học-KHTN).

- Học sinh  chỉ được phép chọn 1 trong 2 tổ hợp bài thi KHTN hoặc KHXH để  ôn tập và dự thi  tốt nghiệp THPT. Yêu cầu GVCN gửi gấp danh sách chọn tổ hợp cho PHT Chiến để sắp xếp.

 Khuyến khích: Học sinh thi đạt trung bình 8đ  /môn  sẽ được khen thưởng 500 000đ, 9đ/môn sẽ được thưởng 1.000.000đ, 10đ/môn thưởng 5.000.000đ.

- Các tổ trưởng CM chỉ đạo GVBM các môn thuộc tổ mình ôn thi các môn thi THPT Sở ra đề, chú ý luyện tập các loại đề mẫu thi THPT QG của Bộ.

- Đề kiểm tra và đề thi trong phạm vi chuẩn kiến thức kỹ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành trừ phần giảm tải.

   - Nộp danh sách các lớp: sử dụng danh sách thi đợt 1 có điều chỉnh nếu có  do PHT Chiến lập.

   - PHT Chiến  rà soát  danh sách phòng thi, điều chỉnh sắp xếp phòng thi và sơ đồ phòng thi (nếu cần thiết- có thể như đợt 1); lên danh sách giám thị, giám khảo các môn- riêng văn, sử, địa, GDCD, Anh  văn giao cho PHT Quyết lập  để  PHT Chiến tổng hợp lập danh sách.

- Nhận đề ở Sở: PCT Quyết  phụ trách, chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ, bảo mật đề.  Trước hoặc trong 04/07/2020. Liên hệ thầy Thành PP Phổ thông Sở (ĐT: 0919100045).

- Photo đề: PCT Quyết  phân công theo quyết định, chịu trách nhiệm về photo đề, bảo mật đề.  Nhận đề xong phải lên kế hoạch photo. Sau khi photo đề từng môn xong bàn giao cho PHT Chiến để tổ chức thi theo kế hoạch (có biên bản bàn giao đề photo).

- Phân công giám thị: PHT Chiến.

- Họp Hội đồng coi thi: 14h00 ngày thứ 5- ngày 09/07/2020- PHT Chiến chủ trì.

- Lên kế hoạch chi tiết phân công lao động, vệ sinh trước, trong và sau thi: thầy Lâm.

- Kiểm tra cơ sở vật chất, niêm phong phòng thi: PHT Quyết  thực hiện.

- Lên điểm, thông báo học sinh : sau khi chấm xong.

- Nộp báo cáo về Sở: PHT Chiến- theo CV Sở nói trên- gửi một bản qua mail HT.

 

   B. KẾ HOẠCH, LỊCH THI CỤ THỂ:

1.Quy định thời gian đến trước khi thi (đối với các môn thi tập trung):

-Thi buổi sáng học sinh có mặt tại trường từ 06h45

-Thi buổi chiều học sinh phải có mặt tại trường từ 13h30

  2.Thời gian tập trung vào phòng thi (đối với các môn thi tập trung):

-Thi buổi sáng : trống vào phòng để giám thị 2 gọi thí sinh vào: 07h00

-Thi buổi chiều: trống vào phòng để giám thị 2 gọi thí sinh vào: 13h45.

3.Thời gian phát đề (đối với các môn thi tập trung): trước 5 phút so với lịch dưới đây:

 

NGÀY THI

BUỔI

MÔN THI

THỜI GIAN

Quy định tính thời gian làm bài

Giờ phát đề

Giờ tính  làm bài

10/07/2020

Sáng

 

Ngữ văn

120

07h30

07h35

CHIỀU

Toán

 

90

14h20

14h30

11/07/2020

 

Sáng

KHTN

Vật lý

50

07h30

 

07h35

 

Hóa học

50

 

08h30

 

08h35

 

Sinh học

50

09h30

09h35

Sáng

 

 

KHXH

Lịch sử

50

07h30

 

07h35

 

Địa lý

50

08h30

 

08h35

 

GDCD

 

50

09h30

09h35

CHIỀU

 Tiếng Anh

60

14h20

14h30

 

 

Lưu ý: chấm thi ngay sau khi Sở gửi đáp án, tập trung tại Hội trường

 

- Ngày 12/06/2020  học sinh khối 12 trở lại ôn thi TN THPT  bình thường.  Các lớp khác dọn vệ sinh bàn giao lớp lại cho tổ VP.

Yêu cầu các bộ phận, các cá nhân thực hiện nghiêm túc, kịp thời, chính xác  Kế hoạch này.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG THCS&THPT  ĐĂNG HÀ                                    Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

                                                                                                           

                Số: …/QĐ- THPTĐH                                                 Đăng Hà ngày 24  tháng 06  năm 2020

 

                             HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐĂNG HÀ

            V/v thành lập Hội đồng coi thi, chấm thi  Kỳ thi  thử lần 2  TN THPT - năm 2020”

- Căn cứ Điều lệ  Trường THCS,THPT  và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo thông tư 12/2011 /TT-BGDĐT ngày 28  tháng 03 năm 2011 của Bộ Gíao dục và đào tạo; điều 19, mục 1 qui định về  quyền hạn và nhiệm vụ của Hiệu trưởng;

- Căn cứ công văn1631/SGD ĐT-GDTrH ngày 15/06/2020  về thi thử TN THPT  lần 2 của Sở GD&ĐT Bình Phước;

-Xét  năng lực cá n bộ, giáo viên, nhân viên.

 

                                                            QUYẾT ĐỊNH

Điều1:

Thành lập Hội đồng coi, chấm thi  Kỳ thi  thử TN THPT  lần 2 - năm 2020  gồm các ông (bà) có tên sau:

Chủ tịch: Ông Nguyễn Đăng Chiến, P. Hiệu trưởng,

Phó chủ tịch chuyên môn kiêm CSVC: Ông Ngô Văn Quyết, PHT,

Thư ký :

-           Ông Ông Á Phong, tổ trưởng CM,

-           Bà  Nguyễn  Thị Sương, tổ trưởng CM.

Giám thị coi thi, giám khảo chấm thi: ( có danh sách kèm theo do CT lập).

Điều 2:

Các ông (bà) có tên ở điều 1 thực hiện coi thi theo Quy chế coi, chấm thi Kỳ thi THPTQuốc gia hiện hành; thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch phân công.

Điều 3:Các ông, bà  có tên trong điều 1; kế toán, văn phòng  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

-Như điều1-HT,PHT

-Sở GD&ĐT

-Kế toán, lưu văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG THCS&THPT  ĐĂNG HÀ                                    Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

                                                                                                           

                Số: …/QĐ- THPTĐH                                                 Đăng Hà ngày 24  tháng 06  năm 2020

   

 

                          HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐĂNG HÀ

          V/v Cử thanh tra, bảo vệ, tạp vụ , LĐVS phục vụ Kỳ thi  thử TN THPT lần 2  - năm 2020”

- Căn cứ Điều lệ  Trường THCS,THPT  và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo thông tư 12/2011 /TT-BGDĐT ngày 28  tháng 03 năm 2011 của Bộ Gíao dục và đào tạo; điều 19, mục 1 qui định về  quyền hạn và nhiệm vụ của Hiệu trưởng;

- Căn cứ công văn1631/SGD ĐT-GDTrH ngày 15/06/2020  về thi thử TN THPT  lần 2 của Sở GD&ĐT Bình Phước;

- Xét  năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 

                                                            QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Cử các  ông( bà) sau thực hiện nhiệm vụ thanh tra, bảo vệ, phục vụ, lao động vệ sinh phục vụ  Hội đồng coi thi, chấm thi Kỳ thi  thử TN THPT  lần 2 - năm 2020:

Thanh tra thi:

Ông Nguyễn Văn Toan, thanh tra ND,

Bảo vệ:

-Ông Lê Văn Qúy, bảo vệ

Phục vụ:

-Bà Lê Thị Hạnh, tạp vụ

-Bà Vũ Thị Lài, văn thư.

Lao động, vệ sinh:

-Ông Bùi Phú Lâm, TPTĐ.

Điều 2: Các ông (bà) có tên trên thực hiện nhận nhiệm vụ theo chức năng thanh tra, bảo vệ, phục vụ quy định trong Quy chế thanh tra, bảo vệ, lao động vệ sinh,  phục vụ coi thi, chấm thi Kỳ thi thử  TN THPT ; thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch, Phó chủ tịch  phân công.

Điều 3:Các ông, bà  có tên trong điều 1; kế toán, văn phòng  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

-Như điều1-HT,PHT

-Sở GD&ĐT

-Kế toán, lưu văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG THCS&THPT  ĐĂNG HÀ                                    Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

                                                                                                           

                Số: …/QĐ- THPTĐH                                                 Đăng Hà ngày 24  tháng 06  năm 2020

   

 

                                  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐĂNG HÀ

             “V/v thành lập Hội đồng nhận, in, sao đề thi, làm phách bài thi

                Kỳ thi  thử TN THPT  lần 2  - năm 2020”

- Căn cứ Điều lệ  Trường THCS,THPT  và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo thông tư 12/2011 /TT-BGDĐT ngày 28  tháng 03 năm 2011 của Bộ Gíao dục và đào tạo; điều 19, mục 1 qui định về  quyền hạn và nhiệm vụ của Hiệu trưởng;

- Căn cứ công văn1631/SGD ĐT-GDTrH ngày 15/06/2020  về thi thử TN THPT  lần 2 của Sở GD&ĐT Bình Phước;

- Xét  năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 

                                                       QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Thành lập Hội đồng nhận, in, sao đề thi,  Kỳ thi  thử TN THPT lần 2 - năm 2020 gồm các ông (bà) có tên sau:

Chủ tịch: Ông Ngô Văn Quyết,  PHT

Ủy viên:

-Ông Nguyễn Văn Toan, GV,

-Ông  Phan Ngọc Toàn, GV,

-Bà Vũ Thị Lài, VT

 

Điều 2: Các ông (bà) có tên trên thực hiện nhận, sao, in, bảo mật đề thi, chịu trách nhiệm về bảo mật đềKỳ thi  thử TN THPT- năm 2020, làm phách và ráp phách; thực hiện nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch phân công. Sau khi hoàn thành nộp lại cho Chủ tịch Hội đồng coi thi, chấm thi.

Điều 3: Các ông, bà  có tên trong điều 1; kế toán, văn phòng  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

-Như điều1-HT,PHT

-Sở GD&ĐT

-Kế toán, lưu văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG THCS&THPT  ĐĂNG HÀ                                    Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

                                                                                                           

                Số: …/QĐ- THPTĐH                                                 Đăng Hà ngày 24  tháng 06  năm 2020

   

 

                            HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐĂNG HÀ

                   V/v thành lập Hội đồng chỉ đạo  Kỳ thi  thử TN THPT lần 2  - năm 2020”

- Căn cứ Điều lệ  Trường THCS,THPT  và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo thông tư 12/2011 /TT-BGDĐT ngày 28  tháng 03 năm 2011 của Bộ Gíao dục và đào tạo; điều 19, mục 1 qui định về  quyền hạn và nhiệm vụ của Hiệu trưởng;

- Căn cứ công văn1631/SGD ĐT-GDTrH ngày 15/06/2020  về thi thử TN THPT  lần 2 của Sở GD&ĐT Bình Phước;

- Xét  năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 

                                                            QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Thành lập Hội đồng chỉ đạo Kỳ thi  thử TN THPT  lần 2 - năm 2020  gồm các ông (bà) sau:

Chủ tịch: ông Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng,

Đồng Phó chủ tịch: ông Nguyễn Đăng Chiến, ông Ngô Văn Quyết, PHT,

Thành viên:

            - Ông Bùi Đăng Vinh, PBT chi bộ,

            - Ông Lê Đình Vĩnh, chủ tịch Công đoàn,

            - Ông Bùi Phú Lâm, Bí thư Đoàn trường,

            - Các tổ trưởng chuyên môn THPT,

 

Điều 2: Các ông (bà) có tên trên thực hiện chỉ đạo Kỳ thi  thử TN THPT lần 2 - năm 2020theo quy chế hiện hành ; thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch, Phó chủ tịch phân công.

Điều 3:Các ông, bà  có tên trong điều 1; kế toán, văn phòng  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

-Như điều1-HT,PHT

-Sở GD&ĐT

-Kế toán, lưu văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn thông báo lịch thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 năm 2019-2020 Công văn thông báo lịch thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 năm 2019-2020
  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Hình ảnh hoạt động
Siêu dự án Cocobay Đà Nẵng tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ Cocobay Đà Nẵng siêu lợi nhuận tối thiểu 12%/năm
Sở hữu căn hộ chung cư cao cấp 5 sao hồ điều hòa 33ha Vinhomes phạm hùng
Vinhomes Nguyễn Trãi (Vinhomes Cao Xà Lá) chuẩn bị mở bán Vinhomes Nguyễn Trãi
Ra mắt dự án chung cư Minh Khai City Plaza tại vị trí 201 minh khai (còn gọi Chung cư 201 minh khai Mở bán dự án Chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh giá chỉ từ 17tr/m2 full nội thất cơ bản.
tour di thai
máy nông nghiệp
nông ngư cơ
túi sưởi kute
túi sưởi mùa đông
túi sưởi đa năng
túi sưởi ngộ nghĩnh
du lịch nga
vuon rau sach
dau hieu mang thai
quat lam mat
quạt làm mát
cách tính ngày rụng trứng
dau hieu co thai
thang máy gia đình
thang may gia dinh
van hoa
tin tuc
tin tuc moi nhat
van hoa
du lich