SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG THCS&THPT  ĐĂNG HÀ                                    Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

                                                                                                            ----&&----

            Số: …/2017-QĐHT                                           Đăng Hà ngày 30  tháng 09  năm 2017

 

                     HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐĂNG HÀ

    V/v Thành lập các tổ và điều chỉnh  Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học 2017-2018”

-Căn cứ Điều lệ  Trường THCS,THPT  và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo thông tư 12/2011 /TT-BGDĐT ngày 28  tháng 03 năm 2011 của Bộ Gíao dục và Đào tạo; điều 19, mục 1 qui định về  quyền hạn và nhiệm vụ của Hiệu trưởng;

- Căn cứ kết quả thống nhất làm việc của Ban giám hiệu về công tác đầu năm học 2017-2018; căn cứ Nghị quyết Hội đồng trường và Hội đồng liên tịch về thông qua dự nguồn cán bộ cấp tổ của các tổ và phê duyệt của Hiệu trưởng;

-Căn cứ kết quả bỏ phiếu tổ trưởng, tổ phó tạm cử của các đơn vị, đề nghị của các tổ;

-Căn cứ Nghị quyết Hội đồng liên tịch ngày 20 tháng 09 năm 2017 về thông qua đề nghị  của Hiệu trưởng về bổ nhiệm tổ trưởng tổ TD-N-H và tổ Tự nhiên THPT; căn cứ ý kiến của tổ TNTHPT ngày 28/09/2018.

-Xét  yêu cầu hoạt động chuyên môn năm học 2017-2018, xét năng lực cán bộ, GV, nhân viên.

 

                                                            QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Thành lập các tổ và Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học 2017-2018gồm các tổ và các ông (bà) có tên sau:

1. Tổ Toán học.                                            

 Tổ trưởng:  Ông Á Phong.  Tổ phó: Lê Thị Thu.

2. Tổ Tin học.

Tổ trưởng: Hoàng Thị Bài.

3.Tổ Ngữ văn.

 Tổ trưởng: Võ Thị Hạnh. Tổ phó: Phan Thị Lương

4.Tổ Anh văn.

Tổ trưởng: Phạm Thị Thắng

5.Tổ Văn phòng.

 Tổ trưởng: Lê Văn Qúy.  Tổ phó: Vũ Thị Lài.

6.Tổ Tự nhiên THPT.

Tổ trưởng: Lường Văn Đạt.

7.Tổ Tự nhiên THCS .

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thanh Ngọc.

8.Tổ Xã hội.

 Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thu Hiền. Tổ phó: Nguyễn Thị Huệ.

9.Tổ Thể dục- Nhạc- Họa.

Tổ trưởng: Bùi Đăng Vinh.  Tổ phó: Bùi Phú Lâm.                    

Điều 2:  Các tổ và các ông (bà) tổ trưởng có tên ở Điều 1 thực hiện nhiệm vụ của tổ và tổ trưởng từ ngày ký Quyết định, được hưởng mọi quyền lợi theo quy định hiện hành kể từ ngày 01/09/ 2017.

Điều 3: Các tổ và các ông (bà) có tên ở điều 1, kế toán, thủ quỹ  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

-như điều1, BGH

-SởGD&ĐT,-lưu văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG THCS&THPT  ĐĂNG HÀ                                Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

 

                                                                                             Đăng Hà ngày 30  tháng 09 năm 2017

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CƠ BẢN

THÀNH  VIÊN  CÁC BAN,  TỔ  CHUYÊN  MÔN

NĂM HỌC 2017-2018

01.Ban quản lý nề nếp. Trưởng Ban: Bàn Nguyên Hùng.

TT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

KIÊM NHIỆM

01

Bàn Nguyên Hùng

Trưởng ban

Giảng dạy

02

Phan Thanh Tuân

Phó ban

Giảng dạy

03

Hoàng Văn Hùng

TV

Giảng dạy

04

Đào Văn Yên

TV

Giảng dạy

05

Phan Văn Toàn

TV

Giảng dạy

06

Cao Thị Hoa

TV

NV phụ trách trẻ KT và giáo vụ

07

Nông Thị Duyên

TV

Giảng dạy

08

Thành viên: giáo viên thiếu  tiết (dưới 17 tiết với GV THPT, dưới 19 tiết với GVTHCS.

 

 

02.Tổ Toán học. Tổ trưởng:  Ông ÁPhong.Tổ phó: Lê Thị Thu                       

TT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

KIÊM NHIỆM

01

Nguyễn Đăng Chiến

PHT

TP chủ nhiệm- Dạy Toán THCS- các nhiệm vụ khác do BGH quyết định

02

Ông Á Phong

Tổ trưởng-  Dạy Toán THPT

Tổ trưởng- phụ trách Olimpic 19/5 môn toán- bồi dưỡng HSG THPT

03

Hà Tấn Lợi

Dạy toán

CN 10CLC-Bồi dưỡng HSG THPT

04

Tô Văn Hóa

NGHỈ KHÔNG LƯƠNG TỪ 01/10

05

Ngô Thị Thùy Trang

Dạy toán

 

06

Lê Thị Thu

Dạy toán THCS

TP- CN 9A3- Bồi dưỡng HSG THCS

07

Long Bế  Phượng

Dạy toán THCS

CN 7A3- nghỉ sinh kỳ 2- Phạm Văn Nghiêm thay

08

Nguyễn Văn Thương

Dạy toán THCS

 

09

Võ Văn Thành

Dạy toán THCS

CN 6A5

10

Đỗ Cao Văn

 

Dạy Toán THCS

Phụ trách trang web trường (HĐ)

11

Nông Văn Cầu

Dạy Toán THCS

CN 7A4

 

03.Tổ Tin học. Tổ trưởng:  Hoàng Thị Bài           

                                   

TT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

KIÊM NHIỆM

01

Hoàng Thị Bài

TT-Dạy Tin học

TT- chỉ đạo, quản lý toàn bộ các phần mềm QL trường, Kết nối TH, VN EDU, chỉ đạo nhập điểm ĐT, tách file cho CB, GV, NV nhập điểm và các phần mềm khác …Bồi dưỡng HSG THCS.

02

Đặng Thị Thu Sương

Dạy Tin học

Bồi dưỡng HSG THPT. Phụ trách nhập điểm ĐT THPT và nhiệm vụ khác do TT phân công

03

Tô Thị Thanh Nga

Dạy Tin học

Bồi dưỡng HSG THCS. Phụ trách nhập điểm ĐT THCS, phần mềm tuyển sinh 10 và nhiệm vụ khác do TT phân công.

04

Đỗ Thị Ngộ

Gíao viên Tin học

Phụ trách phần mềm EMIS- TN12-HSG- Phòng soạn giảng ĐT và nhiệm vụ khác do TT phân công

05

Lô Thị Hảo

GV Tin học

CN 6A3-Phụ trách Thư viện ĐT- Phụ trách phần mềm PMIS và nhiệm vụ khác do TT phân công

 

04.Tổ Văn. Tổ trưởng: Võ Thị Hạnh. Tổ phó: Phan Thị Lương

TT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

KIÊM NHIỆM

01

Ngô Văn Quyết

PHT

TP chủ nhiệm- Dạy Văn THCS và các nhiệm vụ khác do BGH quyết định.

02

Võ Thị Hạnh

Dạy Ngữ văn

TT- CN11A3- phụ trách Olimpic 19-5 môn văn

03

Vũ Thị Luận

Dạy Ngữ văn

CN 12A2- Bồi dưỡng HSG THPT

04

Phạm Thị Thiếm

Dạy Ngữ văn

 

05

Phạm Thị Dung

Dạy Ngữ văn

Nghỉ sinh từ HK2

06

Lê Đăng Tuyên

Phổ cập

TK HĐGD-Dạy văn

07

Phan Thị Lương

Dạy Ngữ văn

TP- CN 8A3- Bồi dưỡng HSG THCS

08

Bàn Thị Hoa

Dạy Ngữ văn

CN 6A2

09

Mai Thị Hồng Nhung

Dạy Ngữ văn

 Bồi dưỡng HSG THCS

 

10

Lã Thị Thanh Tuyền

Dạy Ngữ văn

CN 7A1- Bồi dưỡng HSG THCS

 

05.Tổ Anh văn. Tổ trưởng: Phạm Thị Thắng                                          

TT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

KIÊM NHIỆM

01

Phạm Thị Thắng

TT- Dạy Anh văn

Tổ trưởng -phụ trách Olimpic 19-5 môn  Anh văn

02

Nguyễn Thị Sương

Dạy Anh văn

CN 10A4

03

Phạm Thị Lệ Hoài

Dạy Anh văn

Bồi dưỡng HSG THPT

04

Cao Thị Hương

Dạy Anh văn THCS

Bồi dưỡng HSG THCS.

05

Nguyễn Quốc Phương

Dạy  Anh văn THCS

 

06

Hoàng Thị Thủy

Dạy Anh văn THCS

 

 

06. Tổ Tự nhiên THPT. Tổ trưởng: Lường Văn Đạt.  

TT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

KIÊM NHIỆM

01

Lường Văn Đạt

TT- Dạy sinh THPT

Tổ trưởng- phụ trách Olimpic 19-5 môn sinh- Bồi dưỡng HSG THPT

02

Nguyễn Văn Chiến

Dạy  hóa 

CN11CLC

03

Nguyễn Xuân Thái

Dạy vật lý

CN 10A4-Bồi dưỡng HSG THPT- phụ trách Olimpic 19-5 môn vật lý

04

Nguyễn Thanh Lâm

Dạy Công Nghệ

Phụ trách BD HSG môn Công nghệ

05

Phạm Thị Lợi

Dạy  Công Nghệ

CN 10A2

06

Trần Oanh Na Uy

Dạy sinh

PH BM Sinh-  Bồi dưỡng HSG

07

Nguyễn Thị Hồng Trang

Dạy Hóa

CN 12A3- phụ trách Olimpic 19-5 môn hóa. Bồi dưỡng HSG THPT

08

Trần Thị Bích Nữ

Dạy Vật lý

 

09

Phan Văn Toàn

PBT ĐT-Dạy hóa học

Kiêm thủ quỹ

 

07. Tổ Tự nhiên THCS. Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thanh Ngọc   

TT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

KIÊM NHIỆM

01

Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Tổ trưởng-Dạy hóa học

Tổ trưởng- PT BD HSG môn hóa THCS

02

Hứa Thị Mạnh

Dạy Sinh THCS

 Chi ủy viên

03

Nguyễn Văn Đông

Dạy hóa học THCS

CN 9 CLC- Bồi dưỡng HSG THCS.

04

Hồ Hiến Lễ

Dạy vật lý THCS

CN6A4

05

Lê Đình Vĩnh

TP- Dạy sinh học THCS

CTCĐ- Bồi dưỡng HSG THCS.

06

Nguyễn Bá Hải

Dạy Vật lý THCS

PCT CĐ- BD HSG

                                   

08.Tổ Xã hội . Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thu Hiền. Tổ phó: Nguyễn Thị Huệ.                           

TT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

KIÊM NHIỆM

01

Bùi Anh Tuấn

HT

Tổ trưởng CN- Dạy HN 10, 11, 12

02

Bàn Nguyên Hùng

TB NN-GV- Dạy Sử

Phụ trách nề nếp- giáo vụ trường

03

Nguyễn Thị Thu Hiền

TT- Dạy Sử

CN8A2 (Tạm thời)- PT bồi dưỡng HSG môn Sử

04

Võ   Thị Triều

Dạy Sử

CN 6ACLC

05

Dương Thị Mai

Dạy Sử

CN 9A2- Bồi dưỡng HSG THCS.

06

Nguyễn Thị Thúy

Dạy Địa Lý THCS

CN 9A4. PT bồi dưỡng HSG môn Địa

07

Phạm văn Nghiêm

Dạy Địa Lý THCS

Bồi dưỡng HSG THCS. Thay CN 7A3 học kỳ 2.

08

Nguyễn Thị Hải Duyên

Dạy Địa Lý THCS

 Nghỉ sinh từ tháng 11

09

Bùi Thế Liêm

Dạy GDCD

 CN 8A4. Phụ trách BD HSG môn GDCD THCS- Phụ trách chương trình Pháp luật.

10

Nguyễn Thị Huệ

Dạy địa  lý PTTH

Tổ phó- phụ trách Olimpic 19-5 môn địa- Bồi dưỡng HSG THPT

11

Nguyễn Thị Mai

Dạy lịch sử PTTH

CN 12 CLC. Phụ trách Ôlimpic 19-5 môn sử- Bồi dưỡng HSG THPT

12

Nguyễn Văn Toan

Dạy GDCD THPT

CN 11A2- TTND- Bí thư Chi đoàn GV. Bồi dưỡng HSG THPT.

13

Nông Thị Duyên

Dạy lịch sử

Trực giám thị

14

Phan Thanh Tuân

Dạy địa lý THCS

Phó ban NN-GV

 

09.Tổ Thể dục- Nhạc- Họa . Tổ trưởng: Bùi Đăng Vinh. Tổ phó: Bùi Phú Lâm                                              

TT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

KIÊM NHIỆM

01

Bùi Đăng Vinh

Tổ trưởng-GV Thể dục

Tổ trưởng- Bồi dưỡng năng khiếu TDTT.

02

Bùi Phú Lâm

Dạy  thể dục

Tổ phó- Bồi dưỡng năng khiếu TDTT.

03

Nguyễn Bá  Trọng

Dạy thể dục

CN 8A5

Phụ trách TD giữa giờ từ thứ 2- 3

04

Vũ Văn Nghĩa

Dạy thể dục

CN 8ACLC. Phụ trách TD giữa giờ  

05

Nguyễn Thị Thanh

Dạy Nhạc

Xin nghỉ không lương từ 01/08

06

Tiêu Nhật Hồng

Dạy  Nhạc

CN 7A2

07

Nguyễn Văn Thủy

Dạy Mỹ thuật

Dự kiến CN HK2

08

Nguyễn Duy Thịnh

Dạy  thể dục

CN 10A3

09

Hoàng Văn Hùng

Dạy nhạc- Bí thư Đoàn trường

TB Thi đua học sinh, sản phẩm sáng tạo HS, Trưởng ban Lao động, thành lập Đội VN trường…

 

10.Tổ Văn phòng. Tổ trưởng: Lê Văn Qúy

TT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

KIÊM NHIỆM

01

Lê Văn Qúi

Bảo vệ

Tổ Trưởng- QL chung và trực tiếp CSVC trường.

02

Vũ Thị Lài

Văn thư

Tổ phó

03

Lương Thị Cử

Thiết bị

 

04

Hoàng Văn Hà

Bảo vệ

 

05

Đỗ  Thị Huế

Y tế HĐ

PB vệ sinh- CTĐ

06

Lê Thị Hạnh

Tạp vụ

 

07

Hồ Đức Hải

Kế toán

 

08

Phùng  Hoàng Cương Duy

PHBM

PHBM hóa- thí nghiệm

09

Phạm Văn Bình

Thư viện

Thư viện điện tử

10

Nguyễn Chí  Thanh

Điện nước

NV Điện nước

11

Cao Thị Thư

Phổ cập

PC THPT

12

Cao Thị Hoa

Nhân viên phụ trách trẻ khuyết tật và giáo vụ

Quản lý, chịu trách nhiệm về sổ điểm, SĐB, học bạ, sổ đăng bộ, hồ sơ Ban NN-GV.

13

Đào Văn Yên

TPT Đội

Trưởng ban Vệ sinh- Dạy HN9

 

Danh sách này có  09 tổ  gồm 83 (tám mươi ba người) CB, GV, NV.Trong đó:

1. Giáo viên đứng lớp: 65 người trong đó:

 

 -THPT: 23  

65

- THCS: 42  

2. GV  phụ trách thí nghiệm: 0, phòng học bộ môn: 1 (hóa)

1

3. BGH: 3

4. Bí thư Đoàn: 1;  5. Tổng PT Đội: 1;

5

 

6. Phổ cập: 2

7. Thư viện: 1;  8. Thiết bị: 1

4

 

9. Văn thư: 2 (1 chuyển Ban quản lý NN)

10. Thủ quỹ (kiêm ĐN): 1(HĐ 68)

3

 

11. Bảo vệ: 2 (HĐ 68)

2

 12. Kế toán: 1 (HĐ);

 13.Ytế: 1;  14. Tạp vụ: 1 (HĐ 68)

3

 

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- VP Sở, phòng PT Sở

- BGH, CĐ, ĐT, TPT, GVCN

-Các TT

-lưu văn phòng          

 

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Đăng nhập
Video
Siêu dự án Cocobay Đà Nẵng tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ Cocobay Đà Nẵng siêu lợi nhuận tối thiểu 12%/năm
Sở hữu căn hộ chung cư cao cấp 5 sao hồ điều hòa 33ha Vinhomes phạm hùng
Vinhomes Nguyễn Trãi (Vinhomes Cao Xà Lá) chuẩn bị mở bán Vinhomes Nguyễn Trãi
Ra mắt dự án chung cư Minh Khai City Plaza tại vị trí 201 minh khai (còn gọi Chung cư 201 minh khai Mở bán dự án Chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh giá chỉ từ 17tr/m2 full nội thất cơ bản.
tour di thai
máy nông nghiệp
nông ngư cơ
túi sưởi kute
túi sưởi mùa đông
túi sưởi đa năng
túi sưởi ngộ nghĩnh
du lịch nga
vuon rau sach
dau hieu mang thai
quat lam mat
quạt làm mát
cách tính ngày rụng trứng
dau hieu co thai
thang máy gia đình
thang may gia dinh
van hoa
tin tuc
tin tuc moi nhat
van hoa
du lich