SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC        
TRƯỜNG THCS &THPT ĐĂNG HÀ        
 
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỔ TỰ NHIÊN THCS:(Ghi toaøn boä GV)
ÁP dụng từ ngày…..Tháng…1… Năm…2017-Học kì II
TTHoï vaø teân giaùo vieânHeä Ñaøo TaïoPhân công Phaân coâng giaûng daïySoá tieát Coâng taùc kieâm nhieämCoâng taùc khaùc qui tieátTS tieát
 cấp dạy(Ghi cuï theå töøng moân, lôùp)thöïc daïyLoaïi coâng taùcSoá tieátLoaïi coâng taùcSoá tieát
1Nguyễn Thị Thanh NgọcChính quyTHCSHóa khối 9 , 8a1,8a2,12TT3ôn HSG217
2Nguyễn văn ĐôngChính quy    THCSTHCSsinh  6a3, 6a4,6a5; Sinh 8a1,2,3 12Chủ Nhiệm 6a54,5  16,5
3Lê Đình VĩnhChính quyTHCSSinh 9a1,9a2,9a3,9a4,7a4,7a512CTCĐ3ôn HSG217
4Hồ Hiền LễChính quyTHCSLí khối 6,7,8,9a417    17
5Hứa Thị MạnhChính quyTHCSSinh 7a1,7a2,7a3, 6a1,6a210PCTCĐ3  13
6Nguyễn Bá Hảichính quyTHCSLí 9a1,9a2,9a3,10a48TT gs3  11
7Phùng H. Cương DuyChính quyTHCSHóa 8a3,8a4,8a56PT thư viện, Chủ nhiệm 8a54,5  10,5
           
           
           
           
           
           
           
 Duyệt của Ban giám hiệu         
           
        Người lập 
           
        Nguyễn Thị Thanh Ngọc