Xử lý như thế nào trước các trường hợp xuất, viết hóa đơn điện tử bị sai tại Nghị Định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC? Khi nào thì doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện điều chỉnh, hủy và lập thay thế các hóa đơn có sai sót? Trong bài viết ngày hôm nay, hãy cùng MISA meInvoice tìm hiểu chi tiết về xử lý hóa đơn sai sót theo thông tư 78 và nghị định 123

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử có sai sót theo Nghị định 123, Thông tư 78 

Nội dung bài viết

1. Nguyên tắc xử lý hóa đơn sai sót theo thông tư 78 và Nghị định 123

Ngày 17/9/2021 Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông tư 78/2021 / TT-BTC hướng dẫn thực thi Nghị định số 123 / 2020 / NĐ-CP về hóa đơn và chứng từ, trong đó có nêu 1 số ít điểm mới về nội dung xử lý hóa đơn điện tử có sai sót như sau :

Trường hợp sai sót Nguyên tắc xử lý sai sót Căn cứ tại

I – ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý tại hình thức điều chỉnh/thay thế

Người bán hoàn toàn có thể thông tin việcđiều chỉnh cho từng hóa đơn hoặc nhiều hóa đơn điện tử có sai sót (sử dụng Mẫu số 04 / SS-HĐĐT ) và gửi thông tin đến cơ quan thuế bất kể khi nào, nhưng chậm nhất làngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh. Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 78/2021 / TT-BTC

Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ 

Người bán triển khai hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông tin với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn tại Mẫu số 04 / SS-HĐĐT .

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý tại hình thức điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót

Các lần giải quyết và xử lý tiếp theo người bán sẽ thực thi tại hình thức đã vận dụng khi giải quyết và xử lý sai sót lần đầu .

Trường hợp tại quy định hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót

Người bán chỉ thực thi điều chỉnh mà không triển khai hủy hoặc sửa chữa thay thế .

Trường hợp nội dung về giá trị trên hóa đơn điện tử có sai sót

Điều chỉnh tăng ( ghi dấu dương ), điều chỉnh giảm ( ghi dấu âm ) đúng với trong thực tiễn điều chỉnh .

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế liên quan các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế (bao gồm cả hóa đơn điện tử bị hủy)

Thực hiện tại pháp luật của pháp lý quản trị thuế .
II – ĐỐI VỚI BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Trường hợp bảng tổng hợp đã gửi cơ quan thuếthiếu dữ liệu hóa đơn điện tử Người bán gửi bảng tổng hợp tài liệu hóa đơn điện tử bổ trợ . Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 78/2021 / TT-BTC
Trường hợp bảng tổng hợp tài liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuếcó sai sót Người bán gửi thông tin điều chỉnh cho các thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp .

Việc điều chỉnh hóa đơn trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử tại quy định tại Nghị định 123

Điền đủ các thông tin : ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn vào cột 14 “ tin tức hóa đơn tương quan ” tại Mẫu 01 / TH-HĐĐT ( phát hành kèm tại Nghị định số 123 / 2020 / NĐ-CP ), trừ một số ít trường hợp không nhất thiết phải có không thiếu các thông tin ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn trên hóa đơn điện tử tại lao lý tại khoản 14 Điều 10 Nghị định số 123 .

2. Cách xử lý hóa đơn sai sót theo thông tư 78, NĐ 123 tại từng trường hợp cụ thể

Để thực thi giải quyết và xử lý sai sót, điều chỉnh hóa đơn điện tử theo Thông tư 78, Nghị định 123, Quý doanh nghiệp triển khai các bước như sau :

Trường hợp 1: Người bán tự phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của CQT nhưng chưa gửi cho người mua bị lập sai

(Căn cứ tại Khoản 1, Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

> Phương án giải quyết và xử lý : Hủy hóa đơn đã lập và phát hành hóa đơn mới sửa chữa thay thế .
> Quy trình giải quyết và xử lý :

Bước 1: Người nộp thuế (NNT) lập thông báo hóa đơn sai sót gửi CQT theo Mẫu 04/SS-HĐĐT

Doanh nghiệp/kế toán thực hiện thông báo với cơ quan thuế (CQT) theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT (Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123) về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót.

CQT thực thi hủy hóa đơn điện tử sai sót đã được cấp mã có sai sót lưu trên mạng lưới hệ thống của CQT .
Trường hợp hóa đơn sai sót này chưa gửi cho người mua nên khi Hủy hóa đơn không cần thông tin hủy cho người mua .
* Lưu ý :

  • Người nộp thuế không được tự ý vào chức năng Hủy hóa đơn sai sót trên phần mềm của nhà cung cấp dịch vụ HĐĐT trước khi lập Mẫu 04 / SS-HĐĐT .Trường hợp đã hủy hóa đơn trước khi lập mẫu thì liên hệ với NCC dịch vụ HDDT để được hỗ trợ xử lý.
  • Có thể làm Mẫu 04/SS-HĐĐT với từng hóa đơn sai sót hoặc danh sách nhiều hóa đơn điện tử sai sót.
  • Thời hạn nộp Mẫu 04/SS-HĐĐT chậm nhất được tính là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

Bước 2: NTT lập hóa đơn mới, ký số gửi CQT để cấp mã hóa đơn mới, thay thế cho hóa đơn sai sót

> Video hướng dẫn chi tiết cụ thể các bước giải quyết và xử lý trên phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice :
 

Trường hợp 2: Xử lý sai sót hóa đơn đã lập, đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán tự phát hiện sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng mã số thuế không sai và các nội dung khác cũng không sai

(Căn cứ theo Điểm a Khoản 2, Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

> Phương án xử lý: Thông báo hóa đơn có sai sót cho người mua và CQT, không phải lập lại hóa đơn.

> Quy trình xử lý:

Bước 1: Người bán tiến hành gửi thông báo cho người mua về việc xảy ra sai sót trên hóa đơn và KHÔNG LẬP LẠI HÓA ĐƠN MỚI.

Gửi thông báo hóa đơn điện tử sai sót cho người mua 

Bước 2: Người bán tiến hành thông báo với Cơ quan thuế về hóa đơn điện tử viết sai, sai sót theo Mẫu 04/SS-HĐĐT.

Lập thông báo hóa đơn sai sót gửi cơ quan thuế

Minh họa thao tác trên phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice

Lưu ý: Trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế thì không cần lập thông báo hóa đơn sai sót gửi CQT.

> Video hướng dẫn chi tiết cụ thể các bước giải quyết và xử lý trên phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice :
 

Trường hợp 3 : Xử lý sai sót so với hóa đơn viết sai về Mã số thuế, Số tiền ghi trên hóa đơn, Thuế suất, Tiền thuế hoặc Hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng …

Căn cứ theo Điểm b Khoản 2, Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, người bán và người mua tự thỏa thuận với nhau để chọn 1 trong 2 phương án giải quyết như sau:

Phương án 1 : Lập hóa đơn điều chỉnh cho HĐĐT có sai sót.

> Quy trình xử lý:

Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót để gửi cho bên mua .

  • Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “ Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số … ký hiệu … số … ngày … tháng … năm ” .
  • Nội dung cần ghi trên hóa đơn điều chỉnh: Với điều chỉnh tăng thì ghi dấu dương, với điều chỉnh giảm thì ghi dấu âm đúng với thực tế điều chỉnh.

Chú ý :

Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh sai sót thì 2 bên ghi rõ sai sót trong văn bản thỏa thuận.

Đối với trường hợp này thì không cần nộp Mẫu 04/SS-HĐĐT cho Cơ quan Thuế
Công văn 40217 / CTHN-TTHT phát hành ngày 16/8/2022 Cục thuế TP.HN đã nêu rõ :

Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, có thực hiện lập hóa đơn điện tử, đã gửi cho người mua, sau đó phát hiện có sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn (đơn giá hàng hóa, dịch vụ) và lựa chọn lập hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót; hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… ngày… tháng… năm” theo hướng dẫn tại điểm b1 Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì không phải gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đến cơ quan thuế.

Nguồn: Công văn 40217/CTHN-TTHT Thư viện pháp luật

> Video hướng dẫn chi tiết cụ thể các bước giải quyết và xử lý trên phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice :
 

Phương án 2: Hủy hóa đơn sai sót và lập hóa đơn điện tử mới thay thế

> Quy trình xử lý:

Bên bán lập hóa đơn điện tử mới để sửa chữa thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót để gửi cho bên mua .

  • Trường hợp bên bán và bên mua có thỏa thuận hợp tác về việc lập văn bản thỏa thuận hợp tác trước khi lập hóa đơn sửa chữa thay thế cho hóa đơn khởi đầu có sai sót, thì 2 bên ghi rõ sai sót vào văn bản, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế sửa chữa hóa đơn đã lập có sai sót .
  • Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

> Video hướng dẫn chi tiết cụ thể các bước giải quyết và xử lý trên phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice :
 

Trường hợp Hóa đơn điện tử viết sai giá trị hàng hóa
Theo công văn số 25530 / CTHN-TTHT phát hành ngày 3/6/2022 Cục thuế TP TP.HN, trường hợp này hoàn toàn có thể Điều chỉnh hoặc xuất hóa đơn điện tử mới thay thế sửa chữa, đơn cử :

Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn điện từ theo Nghị định số 123 / 2020 / NĐ-CP của nhà nước, lập hóa đơn điện tử ( không có mã của cơ quan Thuế ) đã gửi cho người mua, sau đó phát hiện có sai sót ( về giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ) thì hoàn toàn có thể lựa chọn lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót hoặc lập hóa đơn điện tử mới sửa chữa thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót theo hướng dẫn tại điểm b Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123 / 2020 / NĐ-CP
Nguồn : Công văn số 25530 / CTHN-TTHT Thư viện pháp lý

Chú ý:

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập viết sai, người bán đã xử lý theo cách thức điều chỉnh hoặc thay thế dựa theo quy định tại Điểm b khoản 2 Điều 19 NĐ 123, nhưng sau đó tiếp tục phát hiện hóa đơn có sai sót thì ở các lần xử lý tiếp theo, người bán thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.

Ví dụ A: Khi phát hiện tên hàng hóa có sai sót trên hóa đơn điện tử -> Người bán lập hóa đơn điều chỉnh -> Hóa đơn tiếp tục có sai sót -> Tiếp tục lập hóa đơn điều chỉnh nhưng không được lập hóa đơn mới để thay thế.

Ví dụ B: Tiền thuế trên hóa đơn điện tử bị viết sai -> Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế -> Hóa đơn tiếp tục có sai sót -> Tiếp tục lập hóa đơn điện tử mới thay thế nhưng không được lập hóa đơn điều chỉnh

Hóa đơn điều chỉnh khi đã được cấp mã thì không được phép hủy
Tổng cục thuế đã vấn đáp một số ít câu hỏi tương quan tới việc hủy hóa đơn điều chỉnh khi đã được cấp mã như sau :

1. Hóa đơn điều chỉnh lần 1 bị sai nhưng chưa gửi cho người mua thì có được hủy không?

=> Hóa đơn điều chỉnh lần 1 sai đã được cấp mã thì hóa đơn điều chỉnh không được hủy .

2. Hóa đơn điều chỉnh lần 2 ghi điều chỉnh cho hóa đơn gốc hay ghi điều chỉnh cho hóa đơn điều chỉnh lần 1?

=> Hóa đơn điều chỉnh lần 2 gắn vào hóa đơn gốc .

3. 1 hóa đơn sai được phép điều chỉnh tối đa bao nhiêu lần?

=> Cơ quan thuế không pháp luật về việc 1 hóa đơn sai được điều chỉnh tối đa bao nhiêu lần. Việc điều chỉnh hóa đơn chỉ khi hóa đơn đã lập có sai sót và là việc của doanh nghiệp

4. Đối với hóa đơn giảm giá ( giảm % doanh thu của 1 kỳ ). Cuối kỳ viết 1 hóa đơn riêng thì hóa đơn thể hiện số âm hay dương? Dữ liệu thể hiện trong hóa đơn trên trang hoadondientu là số âm hay số dương?

=> Trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại vận dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho người mua ( nếu có ) thì giá tính thuế GTGT là giá cả đã chiết khấu thương mại dành cho người mua .
Theo lao lý pháp lý về hóa đơn, so với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì điều chỉnh tăng ( ghi dấu dương ), điều chỉnh giảm ( ghi dấu âm ) đúng với thực tiễn điều chỉnh .

5. Đối với hóa đơn bị điều chỉnh, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn bị thay thế, hóa đơn thay thế có phải gửi mẫu 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế không?

=> Theo lao lý tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123 thì khi lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn sửa chữa thay thế thì không phải gửi Mẫu 04 / SS-HĐĐT tới CQT .

6. Sau khi sử dụng hóa đơn điện tử thì cần nộp những báo cáo gì cho cơ quan thuế quản lý?

=> Khi doanh nghiệp đã triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123 / 2020 / NĐ-CP thì NNT không cần gửi các báo cáo giải trình về hóa đơn tới CQT
Nguồn : gdt.gov.vn

Trường hợp 4: Xử lý hóa đơn điện tử khi hủy dịch vụ

Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hay trong khi cung cấp dịch vụ theo quy định nhưng sau đó phát sinh việc hủy hợp đồng dịch vụ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ thì tiến hành hủy hóa đơn điện tử đã lập và Thông báo tới Cơ quan thuế theo Mẫu 04/SS-HĐĐT về việc hủy.

Trường hợp 5: Xử lý hóa đơn giấy sai sót sau khi đã chuyển sang hóa đơn điện tử

Khoản 6 Điều 12 Thông tư 78 đã lao lý đơn cử như sau :

6. Kể từ thời gian doanh nghiệp, tổ chức triển khai, hộ, cá thể kinh doanh thương mại sử dụng hóa đơn điện tử theo pháp luật tại Nghị định số 123 / 2020 / NĐ-CP và pháp luật tại Thông tư này, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo lao lý tại Nghị định số 51/2010 / NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014 / NĐ-CP ngày 17/01/2014 của nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà hóa đơn này có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận hợp tác ghi rõ sai sót, người bán thực thi thông tin với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 / SS-HĐĐT phát hành kèm theo Nghị định số 123 / 2020 / NĐ-CP và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới ( hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã ) sửa chữa thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế sửa chữa hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “ Thay thế cho hóa đơn Mẫu số … ký hiệu … số … ngày … tháng … năm ”. Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới sửa chữa thay thế hóa đơn đã lập có sai sót ( hóa đơn lập theo Nghị định số 51/2010 / NĐ-CP, Nghị định số 04/2014 / NĐ-CP của nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính ) để gửi cho người mua ( so với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã ) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử sửa chữa thay thế hóa đơn đã lập ( so với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế ) .
Nguồn : Khoản 6 Điều 12 Thông tư 78 Thư viện pháp lý

Theo pháp luật nêu trên, trường hợp doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử nhưng phát hiện hóa đơn giấy trước đó có sai sót thì giải pháp giải quyết và xử lý như sau :

  • Lập văn bản thỏa thuận và ghi rõ sai sót.
  • Người bán hoàn thiện Mẫu 04/SS-HĐĐT và thông báo với Cơ quan thuế.
  • Người bán tiến hành lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót.

Lưu ý : Hóa đơn điện tử sửa chữa thay thế hóa đơn sai sót đa lập phải có dòng chữ : Thay thế cho hóa đơn Mẫu số … ký hiệu … số … ngày … tháng … năm

Trường hợp 6: Cơ quan thuế phát hiện sai sót và thông báo đến người bán

(Căn cứ tại Khoản 3, Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

Bước 1: Nhận thông báo rà soát của cơ quan thuế 

Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót trên hóa đơn điện tử của đơn vị chức năng, cơ quan thuế sẽ thông tin cho người bán tại Mẫu số 01 / TB-RSĐT ( phát hành kèm tại Nghị định 123 ) qua email để người bán kiểm tra sai sót .

Mẫu số 01/TB-RSĐT

Lưu ý:

– Trên mẫu Thông báo về hóa đơn điện tử cần thanh tra rà soát CQT gửi người bán có ghi thời hạn để đơn vị chức năng thông tin lại hiệu quả thanh tra rà soát cho CQT. Nếu hết thời hạn mà người bán không thông tin lại với CQT, CQT sẽ liên tục gửi thông tin nhu yếu thanh tra rà soát lần 2 .
– Trường hợp sau 2 lần thông tin nhưng bên bán vẫn không gửi hiệu quả phản hồi, CQT sẽ xem xét chuyển sang trường hợp kiểm tra về sử dụng hóa đơn điện tử của đơn vị chức năng .

Bước 2: Lập thông báo hóa đơn điện tử có sai sót gửi CQT

Bước 3: Hủy/Thay thế/Điều chỉnh hóa đơn, chờ CQT cấp mã và gửi cho người mua.

3. Câu hỏi thường gặp trong quá trình phát hiện và xử lý, điều chỉnh hóa đơn điện tử sai sót theo thông tư 78 và NĐ 123:

1. Cơ quan thuế phản hồi về tác dụng tiếp đón và giải quyết và xử lý thông tin hóa đơn sai sót của bên bán gửi trong bao lâu ?

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 19 Nghị định 123 / 2020 / NĐ-CP : “ Trong thời hạn 01 ngày thao tác, cơ quan thuế thông tin về việc đảm nhiệm và tác dụng giải quyết và xử lý theo Mẫu số 01 / TB-HĐSS … ”

2. Cách gửi mẫu Mẫu 04 / SS-HĐĐT cho cơ quan thuế khi cần giải quyết và xử lý sai sót Hóa đơn và hủy hóa đơn điện tử ?

Nếu đang sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice, Quý doanh nghiệp có thể thao tác gửi vô cùng nhanh gọn và thuận tiện ngay trên ứng dụng .

Ngoài ra, anh / chị hoàn toàn có thể tải Mẫu số 04 / SS-HĐĐT tại đây .

3. Hóa đơn sửa chữa thay thế thì kê khai tại kỳ phát hành hóa đơn sửa chữa thay thế hay là kì hóa đơn gốc ?

Đối với các hóa đơn điện tử đã lập mới sửa chữa thay thế cho các hóa đơn có sai sót, doanh nghiệp kê khai tại kỳ lập hóa đơn .

4. Kết luận:

Công tác chuyển đổi hóa đơn điện tử  đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên cùng với đó là không ít những khó khăn và sai sót có thể xảy ra trong quá trình chuyển đổi, áp dụng HĐĐT.

MISA meInvoice hy vọng rằng những thông tin này có thể giúp các Quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xử lý hóa đơn sai sót theo thông tư 78 một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất.

https://thcs-thptdangha.edu.vn/tin-tuc/12818/misa-meinvoice-da-dap-ung-nghi-dinh-123-thong-tu-78/

Bên cạnh đó, phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice hiện đã đáp ứng đầy đủ các quy định về HĐĐT tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC với nhiều tính năng ưu việt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân thực hiện chuyển đổi và sử dụng hóa đơn điện tử tại Nghị định 123, Thông tư 78 một cách dễ dàng nhất.

Doanh nghiệp quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng ĐĂNG KÝ tại đây:
Dùng thử hóa đơn điện tử