Công tác lập hồ sơ chất lượng công trình xuyên suốt trong quy trình triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, khối lượng việc làm nhiều, liên tục. Vậy hồ sơ quản lý chất lượng công trình gồm những gì ?

Quy định về hồ sơ quản lý chất lượng công trình

Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình cần tuân thủ theo Nghị định số 06/2021 / NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 – Quy định cụ thể 1 số ít nội dung về quản lý chất lượng, xây đắp kiến thiết xây dựng và bảo dưỡng công trình kiến thiết xây dựng thì nội dung bộ hồ sơ chất lượng .
Để biết hạng mục hồ sơ quản lý chất lượng thiết kế kiến thiết xây dựng công trình gồm những gì, bạn cần đọc nôi dung được pháp luật tại Mục III của Phụ luc VIb trong Nghị định số 06/2021 / NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 – Quy định chi tiết cụ thể 1 số ít nội dung về quản lý chất lượng, kiến thiết thiết kế xây dựng và bảo dưỡng công trình thiết kế xây dựng thì nội dung bộ hồ sơ chất lượng

Danh mục hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng
Danh mục hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng mới nhất theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

Danh mục hồ sơ quản lý chất lượng công trình

Danh mục chi tiết đầy đủ của bộ hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng, bao gồm:

1. Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

2. Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo).

3. Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình.

4. Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

5. Các kết quả quan trắc (nếu có), đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công.

6. Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn công trình (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng.

7. Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có).

8. Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào công trình.

9. Quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có); quy trình bảo trì công trình.

10. Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:

a) Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa;

b) An toàn phòng cháy, chữa cháy;

c) An toàn môi trường;

d) An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ;

đ) Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);

e) Cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan;

g) Văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng, quản lý phát triển đô thị về việc hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan của dự án theo kế hoạch xây dựng nêu tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thẩm định, phê duyệt;

h) Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

11. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có).

12. Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.

13. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

14. Văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định này (nếu có).

15. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Điều 24 Nghị định này (nếu có).

16. Các hồ sơ/văn bản/tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng.

Thực tế để hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng là việc bạn cần tập hợp, lập và quản lý các bộ hồ sơ, văn bản giấy tờ sau:

1 là hồ sơ pháp lý của Dự án

2 là Hồ sơ nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi đưa vào sử dụng

3 là Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng

4 là Hồ sơ nghiệm thu giai đoạn hoặc bộ phận công trình

5 là Hồ sơ nghiệm thu hạng mục công trình hoặc công trình đưa vào sử dụng

6 là Nhật ký thi công công trình

7 là Bản vẽ hoàn công

Và các văn bản, giấy tờ, biên bản phát sinh trong Dự án (nếu có)

Dành cho Kỹ sư quản lý chất lượng, lập hồ sơ chất lượng công trình

Phương pháp 05 Bước thiết lập và xuất hàng loạt Hồ sơ chất lượng

  • Hướng dẫn sử dụng tổ chức dữ liệu toàn bộ dữ liệu nghiệm thu chỉ cần 01 file Excel
  • Sử dụng tối ưu các hàm Excel, truy xuất đầy đủ thông tin
  • Định dạng căn chỉnh file hồ sơ chuyên nghiệp
  • In hàng loạt Hồ sơ nghiệm thu trên Excel chỉ cần 01 click mà không cần VBA

Bạn sẽ sở hữu kèm theo khóa học :

  • Giáo trình in màu tuyệt đẹp giao tận tay,
  • Tiện ích XDAddins xuất hồ sơ hàng loạt 1 bằng click chuột
  • Cùng rất nhiều tài liệu quan trọng khác đi kèm trong bài học.