bannersobp1920x300

Hướng dẫn xét tinh giảm biên chế - thuyên chuyển

Thứ sáu - 05/03/2021 04:22 254 0
    SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ                     Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
  Số:   /HD -HT                            
                                                                        Bình Phước, ngày 20  tháng 07 năm 2020
               
DỰ THẢO
HƯỚNG DẪN GỢI Ý XÉT TINH GIẢN BIÊN CHẾ
VÀ THUYÊN CHUYỂN
      
I- XÉT THUYÊN CHUYỂN GẮN LIỀN VỚI TINH GIẢN BIÊN CHẾ  THEO HƯỚNG DẪN CỦA SỞ GD&ĐT, TUÂN THEO NGHỊ ĐỊNH 108:
Điều 4 (NĐ108). Nguyên tắc tinh giản biên chế
1. Phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế.
2. Phải được tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
3. Phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật.
4. Phải bảo đảm chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.
5. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.
Điều 6(NĐ108).  Các trường hợp tinh giản biên chế
1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;
b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;
Trường hướng dẫn như sau:
 Năm học 2019-2020  số lớp là 28 (THPT: 9, THCS:19), nhưng đề án biên chế lớp 2020-2021 chỉ còn 21 lớp  phải thuyên chuyển do dôi dư là17  người, dự kiến năm học 2021-2022 trường còn 20 lớp phải thuyên chuyển do dôi dư là 22 người . Theo số liệu của Trường tiểu học thì lớp lớp 5 (lên lớp 6 năm học 2020-2021) có 120 em , lớp 4 là 108 em, lớp 3 là 80 em, lớp 2 là 98 em, lớp 1 là 88 em thì số học sinh đầu vào trường ta ngày càng giảm nên biên chế tiếp tục giảm trong những năm học tiếp theo cho nên phải chịu đựng việc thuyên chuyển biên chế.
Biên chế nhân viên hành chính chỉ còn 4 người, trước mắt phải thôi việc nhân viên y tế học đường.
c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn;
Trường hướng dẫn như sau: các bộ môn đạt chuẩn hoặc trên chuẩn không xét. Riêng môn Anh văn theo chuẩn mới của đề án Ngoại ngữ đến năm 2020 giáo viên nào không có chứng chỉ quy định đưa vào diện chưa đạt chuẩn đào tạo.
Theo quy định chuẩn mới kể từ 2020 trở đi tất cả giáo viên THCS phải đạt trình độ Đại học trở lên cộng với quy chuẩn mới về tin học, ngoại ngữ.
d) Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác.
đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.
Trường hướng dẫn như sau: căn cứ vào xếp loại viên chức 2 năm học liền kề để xét: năm học 2018-2019, 2019-2020  thuộc diện 2 năm học liền kề xếp loại hoàn thành nhiệm vụ thuộc đối tượng này.
e) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.
 Trường hướng dẫn như sau: căn cứ vào xếp loại viên chức 2 năm học liền kề để xét: năm học 2018-2019, 2019-2020  trường có đối tượng này.
g) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành.
2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ) dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.
Trường hướng dẫn như sau: trường không có đối tượng.
3. Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.
Trường hướng dẫn như sau: trường không có đối tượng.
4. Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu dôi dư do thực hiện cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của các nông, lâm trường quốc doanh dôi dư do sắp xếp lại theo quy định của Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.
Trường hướng dẫn như sau: trường không có đối tượng.
5. Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước, khi thôi làm đại diện phần vốn nhà nước, nhưng không bố trí được vào vị trí công tác mới.
Trường hướng dẫn như sau: trường không có đối tượng.
6. Những người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho các hội thuộc danh sách dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Trường hướng dẫn như sau: trường không có đối tượng.
Điều 7(NĐ108).  Các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế
1. Những người đang trong thời gian ốm đau có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.
2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
3. Những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trường hướng dẫn như sau: ngoài các nội dung trên căn cứ vào CV5673/BNV-TCBC Bộ nội vụ ngày 14/12/2015 thì:
Không thực hiện giải quyết tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức trong các trường hợp sau:
- Trường hợp công chức, viên chức có 02 năm liên tiếp được đánh giá, phân loại không hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện giải quyết chế độ, chính sách thôi việc theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
- Trường hợp công chức, viên chức có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn trình độ đào tạo đối với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm, nhưng đưa vào diện tinh giản do chưa đạt trình độ chuẩn.
Trường hợp công chức, viên chức đang công tác tại các tổ chức hiện đang hoạt động bình thường, nhưng đưa vào diện tinh giản dôi dư do sắp xếp tổ chức.
Trường hợp công chức, viên chức có chuyên ngành đào tạo chưa phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm, nhưng luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trường hợp công chức, viên chức có trình độ chuyên môn đào tạo cao hơn quy định của cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn trình độ đối với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm, đưa vào diện tinh giản dôi dư do cơ cấu lại công chức, viên chức.
Trường hợp công chức, viên chức có lý do nghỉ ốm, nhưng chưa đáp ứng được quy định có số ngày nghỉ tối thiểu bằng số ngày nghỉ tối đa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.
Căn cứ vào kế hoạch  định biên nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân, tương ứng với vị trí việc làm đã được Hiệu trưởng xác  định cho các cá nhân, căn cứ vào xếp loại viên chức yêu cầu các tổ nghiêm túc xem xét cụ thể từng người một.
II- TRONG QUÁ TRÌNH XEM XÉT, ĐỀ NGHỊ TINH GIẢN BIÊN CHẾ CÁC TỔ CẦN LƯU Ý:    
1. Các viên chức là giáo viên đứng lớp thuộc lãnh đạo các đoàn thể, ban đưa về tổ chuyên môn xét;  các viên chức là nhân viên đưa về tổ văn phòng xét.
2. Các trường hợp gần đủ tuổi về hưu nên động viên xin về hưu trước tuổi nếu do sức khỏe hoặc công việc gia đình, không đưa vào diện thuyên chuyển.
3. Trong quá trình làm việc cần đảm bảo dân chủ, hòa thuận, thông cảm lẫn nhau để thực hiện quyết định của cấp trên không nên để xảy ra bất hòa, bất mãn hoặc mâu thuẫn nội bộ, mâu thuẫn cá nhân dẫn đến các vi phạm Luật viên chức, Luật hành chính, thậm chí Luật hình sự.
4. Chi bộ chỉ đạo: Công đoàn, Đoàn trường, Chi đoàn giáo viên cần làm tốt công tác tư tưởng để xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong khi thực hiện kế hoạch giảm biên của Sở.
5. Các trường hợp thuộc tinh giảm biên chế tổ nên động viên họ làm đơn xin nghỉ việc để được hưởng các chế độ có lợi hơn giảm biên chế.
6. Sau khi làm việc ở tổ xong các tổ làm biên bản đề nghị cá nhân giảm biên để Hội đồng liên tịch xét trình Sở giải quyết, văn bản phải có chữ ký mọi thành viên (khi họp không được ai vắng mặt) nộp  trực tiếp cho Hiệu trưởng.
III- MỘT SỐ YÊU CẦU CẦN ĐẶT RA KHI  XÉT THUYÊN CHUYỂN (CHỈ TÍNH GIÁO VIÊN):    
  1. Trường hợp thuyên chuyển do dôi dư Sở đã chỉ đạo: nếu không chịu thuyên chuyển sẽ chuyển sang tinh giản, thuộc trường hợp thôi việc do dôi dư, cấp trên sắp xếp không chịu thuyên chuyển.
  2. Dựa trên các gợi ý về tiêu chí thuyên chuyển các tổ chuyên môn khuyến khích cho các cá nhân đăng ký tự nguyện thuyên chuyển, kể cả gia đình, được nêu nguyện vọng nơi đến để Sở sắp xếp.
  3. Nếu không có nguyện vọng đăng ký thuyên chuyển các tổ dựa vào gợi ý các tiêu chí  sau đây để đưa ra tiêu chí cụ thể cho tổ mình. Sau  khi thống nhất tiêu chí xét thuyên chuyển tổ xét các thành viên của tổ  để xác định đối tượng cụ thể để lập danh sách đề nghị thuyên chuyển.
  4. Nếu không xác định được người thuyên chuyển tổ sắp xếp các thành viên theo thứ tự từ trên xuống gồm 3 nội dung: thành tích đã đạt, hoàn cảnh gia đình, năm công tác (trong đó thành tích đã đạt là quan trọng và xếp cao nhất), nguyện vọng nơi đến  nếu phải thuyên chuyển (ghi đầy đủ, đúng các nội dung) để Sở xem xét quyết định.  Trường chủ trương giữ lại người có thành tích, cống hiến cao hơn  để  nâng cao chất lượng dạy và học.
IV- GỢI Ý CÁC TIÊU CHÍ XÉT THUYÊN CHUYỂN CẦN LƯU Ý: 
1. Những trường hợp chưa xem xét điều động:
 - Phụ nữ đang mang thai (Có giấy xác nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên), trong thời gian nghỉ thai sản và nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi (Có giấy khai sinh của con kèm theo).
- Nam trên 55 tuổi, nữ trên 50 tuổi.
- Bị bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh nặng đang nằm điều trị tại bệnh viện.
2. Những tiêu chí gợi ý:
2.1. Vị trí công tác: xếp từ cao xuống thấp (tổ trưởng đến tổ phó đến tổ viên- lâu năm đến mới bổ nhiệm).
2.2. Thành tích: xếp từ cao đến thấp (thành tích, danh hiệu X năm đạt), trong trường hợp có thành tích như nhau lấy thành tích của người đạt năm trước xếp ở vị trí cao hơn.
2.3. Hoàn cảnh gia đình: xếp từ cao đến thấp bao gồm : có gia đình (con nhỏ ít tuổi nhất + nhiều con nhất + con hay đau yếu nhất + hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhất  + nơi ở xa nhất),  độc thân chưa có gia đình (xếp sau có gia đình- theo thứ tự tuổi lớn xếp trước, sức khỏe yếu xếp trước).
2.4. Năm công tác, tuổi đời- xếp từ nhiều đến ít.
Căn cứ các gợi ý trên các tổ xây dựng tiêu chí để xét thuyên chuyển. Yêu cầu các tổ trưởng nghiên cứu kỹ lưỡng, làm tốt công tác xây dựng tiêu chí và xét khách quan, công bằng, đảm bảo đoàn kết, thống nhất trong tổ.

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG


                                                                                            BÙI ANH TUẤN

THAM KHẢO :
Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, bổ sung các đối tượng nêu sau vào diện phải tinh giản biên chế:
1. Cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm cần đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn hoặc phải chuyển sang vị trí việc làm khác nhưng cá nhân không có nhu cầu, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng đồng ý.
2. Cán bộ, công chức, viên chức có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế năng lực hoàn thành công việc được giao, có thể bố trí việc làm khác nhưng cá nhân không có nhu cầu, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng đồng ý.
3. Cán bộ, công chức, viên chức có phân loại đánh giá xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm tinh giản biên chế và cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng đánh giá khó có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ do năng lực hạn chế, đồng thời cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng đồng ý.
4. Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo do sắp xếp tổ chức bộ máy thôi giữ chức vụ lãnh đạo, có thời gian công tác còn dưới 03 năm, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng đồng ý.
5. Những người đã là cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động, luân chuyển sang công tác tại các hội được giao biên chế và NSNN hỗ trợ kinh phí để trả lương nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điểm đ, e, g Khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.
6. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy hoặc do giảm số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Dự kiến, nội dung nêu trên sẽ bắt đầu có hiệu lực trong năm 2018.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mạng giao duc
Thi tuyen sinh
Tuyển sinh trực tuyến
MỤC LỤC TỰ ĐỘNG tùy chỉnh theo ý muốn  

MỤC LỤC TỰ ĐỘNG tùy chỉnh theo ý muốn

MỤC LỤC TỰ ĐỘNG tùy chỉnh theo ý muốn

chap canh uoc mo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây